POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma November 30 2022 01:45:40
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Kompakt Fluorescentna rasveta - CFLKompakt Fluorescentne sijalice (Compact fluorescent lamp - CFL)


Istorijat:


Fluorescentnu rasvetu kakvu poznajemo danas, izmislio je Peter Cooper Hewitt još davne 1890 godine. Svega 3 godine kasnije 1893 na svetskom sajmu u ?ikagu ovaj vid rasvete biva prikazan u svom najboljem svetlu i od taka pokušava da prokr?i svoj put ka korisnicima. Od samog nastanka, ovaj vid rasvete biva potiskivan i omalovažavan od strane tada (a i danas) najve?eg proizvo?a?a sijalica sa vlaknom, firme General Electric Company.

General Electric Company, tada u vlasništvu izumitelja sijalice Tomasa Edisona i velikog industrijskog magnata J.P. Morgan-a, je svim silama i novcem zaustavljao razvoj i napredak svih drugih vidova rasvete u cilju održanja monopola na tržištu rasvete i basnoslovnog boga?enja koje prati jedan monopol.

Tih godina, osim što je na tržištu postojao monopol nad rasvetom, postojao je i monopol na tržištu struje. Tada se koristila isklju?ivo jednosmerna struja, ?ije je genaratore na tržištu prodavala jedino firma General Electric Company. Na konkursu za uvo?enje struje i osvetljenja za svetski sajam u ?ikagu te davne 1882 prijavile su se dve firme.

Tomas Edison sa General Elektric-om na jednoj strani i Nikola Tesla kao predstavnik Westinghuose-a na drugoj. Tesla je imao sav inat ovoga sveta da pokaže svom bivšem poslodavcu da je struja koju on zastupa (i koju je izmislio) neuporedivo kvalitetnije rešenje u odnosu na (jednosmernu) struju zastupanu od strane Edisona. U nadmetanju, firma koji je zastupao Nikola Tesla je dala 40% povoljniju cenu i dobila posao.

Te godine, svet je prvu put mogao da vidi, u punom svetlu, snagu i mo? naizmeni?ne struje. Ako se pitate kakve ovo veze ima sa fluorescentnom rasvetom, trebate imati na umu da je po izgubljenom poslu Edison želeo da Tesli maksimalno upropasti mogu?nost prikazivanja naizmeni?ne struje. Da bi posao oko uvo?enja struje i osvetljenja odradio kako treba, Tesli je bila potrebna i rasveta. Edison i General Electric Company su tada zabranili svim prodavcima sijalica da prodaju rasvetu Tesli misle?i da ?e time onemogu?iti Teslu da osvetli hale svetskog sajma. Prevarili su se. Tesla i Westinghuos su za osvetljenje sajma upotrebili fluorescentnu rasvetu na koju Edison nije držao patente.

Tog 1 maja 1893 na obeležavanju 400 godišnjice Kolumbovog otkri?a Amerike svet je ugledao u jednom danu naizmeni?nu struju i fluorescentnu rasvetu u svom njihovom sjaju. Naizmeni?na struja je zbog svojih nebrojenih prednosti lako osvojila svet, iako je Tesla umro kao siromah, a Edison kao truli milijarder za koga se procenjuje da je napravio bogastvo izme?u 7 i 20 milijardi dolara. Me?utim zbog same cene proizvodnje i ugradnje a i rata na tržištu, fluorescentna rasveta nije tako lako osvojila svet.

Evo slike kako je izgledala jedna od prvih štedljivih sijalice iz 1980 koju je proizvodio Philips:Nastavak istorijata:
Tek danas kada cena struje, energije i energenata biva sve ve?a, postaje ekonomski isplatljivije za obi?no osvetljenje koristiti rasvetu koja nije zasnovana na ugrejanom vlaknu. Procenjuje se da fluorescentno osvetljenje, nevezano za skupo?u svoje ugradnje za svog životnog veka uspe da uštedi i do 30$ kroz cenu struje.
1927 godine je po ideji gasa koji otpušta svetlost izmišljena natrijumova gasna sijlica da bi tek 1939 godine na svetskom sajmu u Njujorku bile predstavljene prve fluorescentne lampe u spiralnom i U obliku (od strane General Electric-a).
CFL kakve danas poznajemo inovirane su u vreme svetske naftne (energetske) krize iz 1973 godine.

Zbog cena struje koje su tada basnoslovno sko?ile, traženo je svako mogu?e rešenje da se ista uštedi, pa je 1976 godine Edward E. Hammer koji je radio za General Electric unapredio fluorescetnu rasvetu i napravio prve sijalice koje su imali spiralni oblik. Takve štedljive sijalice se danas ?esto sre?u po radnjama, ali njihova masovna proizvodnja nije po?ela 1976 zbog komplikovanosti pravljenja staklenih spirala i cene celog proizvoda.

1980 godine u traku ulazi Philips i predstavlja prve CFL sa elektromagnetnom prigušnicom (balstom) koje se mogu zaviti u sijali?no grlo.
Ve? 1985 godine u trku ulazi i Osram predstavljaju?i svoje CFL sa elektronskim prigušnicama (balstima) koje se tako?e zavijaju u sijali?na grla.

Ostatak pri?e je ve? sadašnjost u kojoj živimo.Podela sijalica koje se danas proizvode:Najopštija podela kompakt fluor sijalica je na integrisane i neintegrisane sijalice.


Integrisane sijaliceIntegrisane sijalice su na našem tržištu poznatije kao štedljive sijalice.
Ubacivanjem elektronske prigušnice u malo ku?ište zajedno sa sijalicom i dodatkom da se sve to može zaviti u ve? postoje?a sijali?na grla izazvalo je pravu malu revoluciju u primeni CFL rasvete. Integrisane sijalice su lako dostupne, lako se montiraju i nemaju višak rasipanja toplote usled koriš?enja elektronike. Sama elektronska prigušnica kod ve?ine ovakvih sistema nije toliko otporna na toplotu, pa se ovakav vid rasvete ne preporu?uje u zbijenim i zatvorenim haubama koje ?e se grejati. Ali, zato su štedljive sijalice veoma prakti?ne za sve akvarijume otvorenog tipa ili haube sa dodatnim sistemom ventilacije.

Elektronska prigušnica u štedljivoj sijalici:Osim štedljivih sijalica koje koristimo i redovno sre?emo po radnjama, kao integrisane komakt fluorescentne sijalice proizvode se i svetiljke ja?ih isijavanja. Takve sijalice se uglavnom koriste u plastenicima i staklenicima pri proizvodnji saksijskog cve?a. Na žalost u akvaristici se retko sre?u, jer im cena nije mala, a za isti novac se mogu instalirati MH lampe kod kojih je dostupniji ve?i broj razli?itih tipova (i boja) sijalica.

Integrisane CFL raznih ja?ina i oblika
Neintegrisane sijaliceNeintegrisane sijalice se dele na dva osnovna tipa: dvo-pinske i ?etvoro-pinkse sijalice.Dvo-pinske sijalice unutar sebe imaju integrisan starter te se stoga moga povezivati isklju?ivo sa elektromagnetnom prigušnicom, dok

?etvoro-pinske sijalice nemaju integrisan starter, tako da se mogu povezivati i sa elektronskim prigušnicama (koje standardno imaju 4 ulaza) i sa kombinacijom starter i elektromagnetna prugušnica.

Elektornska prigušnica (balast) za povezivanje 4-pinskih CFLIzgled elektromagnetne prigušnice (balsta) i startera
Standardi kod neintegrisanih tipova sijalica

Posle naftnih kriza u 70-tim godinama, cena svih energenata u razvijenim zemljama kre?e naglo da raste, a sa njima i cena struje. Sa porastom cena struje došlo je do skoka potražnje za svim vidovima rasvete koji troše manje energije od standardnih sijalica sa vlaknom.

Kako standardne neonske cevi T12 potom T8 a sada i T5 nisu mogle u svakom prostoru da nadomeste estetske potrebe enterijerista, javila se velika potražnja za svetlima malih dimenzija koja su do tada bila isklju?ivo sa vlaknom. Pored LED osveljenja (koje i danas ima veliku tržišnu cenu) i MH rasvete koja je imala sporo paljenje, rešenje je na?eno u Kompak Fluorescentinim sijalicama.

U trci za tržištem, svi proizvo?a?i su izbacivali svoje standarde pokušavaju?i da ih nametnu tržištu kao najbolje mogu?e rešenje. Ostali proizvo?a?i koji su se naknadno uklju?ivali u traku su izbacivali nove (sli?ne) standarde samo da bi izbegli pla?anja autorskih prava. Posle dugogodišnjih štancovanja svega i sva?ega, tržište se najzad smirilo i zadržalo na 6 osnovnih tipova grla (sa mnoštvom varijacija) u koja se sijalice ubadaju. A što se samih sijalica ti?e, teško je nabrojati sve nazive i tipove svih proizvo?a?a koji ih rade, pa ?e se u nastavku teksta pisac osvrnuti samo na philips-ov program koji je na ovim prostorima prili?no zastupljen.

Kao što se da primetiti sa slika, navedenih sijalica ima mnogo a razlika je po najviše u grlima u koja sijalice pasuju.

Naveš?emo osnovne tipova grla (tj rasporeda pinova).

2G11 - 4 pina u nizu
2G7 - 4 pina u nizu
G23 - 2 pina u nizu
GX23-2 - 2 pina unakrsno postavljena na kvadratnoj osnovi
G24d - 2 pina postavljena dijagonalo na kvadratnoj osnovi (standardi G24d-1, G24d-2 i G24d-3 su veoma sli?ni)
G24q - 4 pina na kvadratnoj osnovi (pod oznake 2 i 3 su veoma sli?na grla)

Primera radi navedeno grlo G24d je u stvari G24d-1, pri ?emu postoje i grla G24d-2 i G24d-3 ?iji je raspored pinova isti, ali se od grla G24d-1 razlikuju po rasporedu ivica plastike koja drži celu konstrukciju. Kod nekih proizvo?a?a, to isto grlo G24d-2, G24d-3 nosi naziv i GX23-2.
Sistem je odra?en tako, da kada jednom kupite rasvetu jednog proizvo?a?a, ne možete pogrešiti koje sijalice trebate opet kupiti.

Naravno, kako se ve?ina grla i ne može kupiti u prodaji tako lako, akvaristi uglavnom za svoje DIY varijante i ne moraju toliko obra?ati pažnju na ta?nu oznaku, ve? samo na ja?inu sijalice koju kupuju i broj pinova. Naravno, treba paziti i koju prigušnicu proizvo?a? preporu?uje za datu rasvetu. U slu?aju ugradnje, konkretne fabri?ke rasvete, u recimo plafonu stana, pažljivo treba birati sijalice koje se kupuju da bi zamena mogla da se izvede.

Evo malog primera jednog od proizvo?a?a kada su oznake grla u pitanju:
Tipovi SijalicaPLC
PLC sijalice karakteristi?nog i prepoznatljivog izgleda imaju 4 ceve koje izviru iz kvadratne osnove.

Standardne 2-pin-ske sijalice u sebi imaju integrisan starter i povezuju se isklju?ivo na magnetnu prigušnicu. Standardne ja?ine koje se proizvode su 13w, 18w i 26w; dok se boja svetla odre?enih modela može dobaviti od 2700K do 4100K.
Više o karakteristikama u tabeli koja sledi:Standardne 4-pin-ske sijalice se mogu povezivati kako na elektronsku prigušnicu, tako i na kombinaciju magnetne prigušnice i startera. Ostale karakteristike su potpuno identi?ne kao i kod 2-pin-skih sijalica.
Više o karakteristikama u tabeli koja sledi:
PLT


PL-T 2-pin
PLT sijalice sa 2 pina, izgledaju poput PLC sijalica samo što umesto 4 cevi imaju 6 prespojenih cev koje izlaze iz osnove.
Osnova sijalice je šestougaona, pri ?emu je samo dno kvadratnog oblika i grlo li?i na grlo za PLC rasvetu.Same sijalice se proizvode u ja?inama od 13w, 18w i 26w pri ?emu im se temperatura svetla kre?e od 2700K do 4000K.
Više o karakteristikama u tabeli:PL-T 4-pin
PLT sijlica sa 4 pina se po izgledu razlikuje od sijalice sa 2 pina. Ona je sa?injena od 3 U cevi spojene a dnu.
Za ovaj standard postoje 5 razli?itih vrsta ubodnih grla.

Sijalice se proizvode u rasponu od 18w do 57w, toplote svetla od 2700K do 4100K.
Više o karakteristikama videti u tabeli:PLT sijalice (i sa 2 i sa 4 pina) kod nas na tržištu trenutno predstavljaju retkost jer ih ni jedna firma ne uvozi. Samim tim dizajneri ih ne ugra?uju pri izradi, pa se teško mogu i na?i u prodaji same sijalice jer nikome nisu potrebne rezervne. To je naravno veoma poražavaju?e za akvariste, obzirom da bi najja?im sijalicama iz ove serije mogli da se osvetle prili?no duboki akvarijumi.


PLH


PL-H sijalica proizvodi se samo kao ?etvoropinska pri ?emu je raspored pinova u nizu, za razliku od prethodno prikazane PL-T sijalice. Tako?e je i sama baza malo druga?ija i ima kružni oblik. Sijalica se ne proizvodi u dvopinskoj varijanti i postoji u samo tri ja?ine: 60w, 85w i 120w.
Kao što se da primetiti, ova serija osvetljenja je pravljena da proizvede što više svetla iz što manje površine isijavanja. Iz tabele koja sledi može se videti koliko svetla daje svaki od modela.Sijalice se proizvode u ja?inama od 60w, 85w, i 120w, toplote svetla 3000K ili 4000K.
Više o karakteristikama videti u tabeli:I PLH sijalice, kao i PLT kod nas na tržištu ne mogu se lako dobaviti. To je naravno prava šteta, jer bi bilo i te kako zanimljivo oprobati ih protiv Metal Halogene rasvete, obzirom da je Metal Halogena rasveta po prodornosti ka dnu za sada neprevazi?eni takmac.


PLSPL-S 2-pin
PLS sijalice sa 2 pin-a su kod nas doživele procvat par godina unatrag kada su na tržištu po?ele masovno da se pojavljuju kineske stone lampe za u?enje u kojima su ove sijalice bile ugra?ene. Tako?e, ovaj tip sijalica se naj?eš?e ugra?uje u akvaristi?ke UV sterilizatore. Me?utim, na?i im zamenu kada pregore unutar sterilizatora, bi?e nemogu?a misija obzirom da se UV sijalice ovog tipa kod nas ne uvoze. U slu?aju crkavanja, najprostije je kupiti ceo nov sterilizator. Nadamo se da ?e uvoznici uvideti potražnju za ovim svetlima i pokrenuti uvoz.
U zavisnosti od ja?ine sijalice, imamo dva tipa ubodnih grla za njih G23 i GX23:Ako pogledamo tabelu sa ja?inama sijalica koje se proizvode, vide?emo da im je namena uglavnom za lampe i slaba osvetljenja što ih u akvaristici ne ?ini toliko atraktivnim osim u slu?aju mikro skejpinga. Boja svetla u kojima se obi?no rade ove sijalice je od 2700K do 5000K.
PL-S 4-pin

Sve PLS sijalice sa 4 pina postavljaju se u grlo 2G7Kao i kod PLS svetiljki sa 2 pina, i 4-pinske sijalice se proizvode samu kao slabija rasveta. Proizvode se u opsegu od 5w do 11w pri ?emu imaju toplotu isijavanja od 2700K do 4000K.
Ostale podatke o 4-pinskim PLS sijalicama možete videti tabeli:Kako se slabo koriste i slabo ugra?uju, PLS sijlice sa 4 pina se skoro uopšte ne mogu na?i kod nas na tržištu.


PLL


PLL sijalice se proizvode samo u varijanti sa 4 pina. Oznaka L u nazivu je za long - kao dužina. Naj?eš?i na?in povezivanja je preko elktronske prigušnice i uglavnom se koriste kao zamena T5 rasveti gde su standardi za T5 preduga?ki da bi se rasveta upakovala.
Ja?ine koje se proizvode su od 18w do 80w, pri ?emu se boja svetla kre?e od 3000K do 4100K osim izuzetka za model 950 od 55w koji ima boju svetla od 5000K.
Više o karakteristikama u tabeli:Dužine ovih L (long) cevi možete videti u tabeli ispod. Vrednosti koje su u zagradi su u milimetrima. Kao što se može primetiti, najkra?a (i najslabija) cev od 18w je dužine preko 20cm, te je diskutabilno koliko ovaj vid rasvete ulazi u Kompak rasvetu.
GRLA za CFL rasvetuNajprostiji i najkorisniji savet koji se može dati akvaristima koji bi sa CFL rasvetom radili neku samostalnu "uradi sam" izvodbu je: "Ne trudite se ni da ga tražite". Grla se u maloprodaji ne mogu no?i na teritoriji Srbije. ?ak je i nekoliko veleprodaja vrtelo glavom na postavljeno pitanje. Jedini na?in da do?ete do grla je rasturanje kompletne haube za CFL plafonsku rasvetu. Me?utim grla koja se iz nje mogu izvu?i (pogotovo iz onih gde postoje dva, a ugra?iva?e se jedna sijalica) nemaju nastavke koju se lako i prakti?no daju upotrebiti u DIY varijanti. Evo slike jednog takvog univerzalnog PLC grla sa navojem, koje je dobavljeno iz originalnog plafonskog ku?išta za 2 PL sijalice.Navojna grla ovog tipa ne pružaju mnogo lufta za ideje akvaristi?kih entuzijasta, ali to definitivno nije razlog odustajanja od CFL rasvete. Pinovi svih CFL sijalica su prili?no jaki obzirom na težinu samih sijalica, te se redne kleme i te kaku daju upotrebiti za montiranje mnogo razli?itih varijanti i kombinacija.


ZAKLJU?AKNeonska rasveta je dobila bitku u odnosu na sijalicu sa vlaknom. Odnos koli?ine svetlosti koju daje naspram uložene energije je više nego petostruko ve?i u odnosu na Edisonovu sijalicu. Pojava štedljivih sijalica koje se mogu zaviti u standardna sijali?na grla je bio odlu?uju?i udarac koji polako šalje sijalice sa vlaknom u drugi plan.Zbog specifi?nosti paljenja i veoma male cene, sijalice sa vlaknom ne?e biti potpuno istisnute iz naših života još neko vreme. Me?utim, LED tehnologija je ve? sazrela i pred njom, ni po kvalitetu svetla i trajnosti, ni po brzini paljenja, ni neonsko svetlo ni žarulje nemaju šta da traže. Pitanje je trenutka kada ?e cena proizvodnje LED dovoljno pasti i najzad poslati u istoriju svetla 19-tog veka.

Što se same akvaristike ti?e, izbor sijalica namenjenih samom rastu bilja ili akvarijumima je više nego poražavaju?. Ali, obzirom na karakteristike koje poseduju, CFL sijalice i te kako mogu da se koriste u ovoj oblasti.
Zbog svoje male površine iz koje zra?e svetlost, one se najoptimalniji izbor svetla malih akvarijuma. ?ak i kod velikih akvarijuma, zbog koli?ine svetla koju daju sa malog prostora, mogu parirati MH rasveti. Naravno, MH ?e i dalje imati bolji izbor svetiljki za biljni svet i jeftiniju cenu kada su u pitanju velike litraže koje treba pokriti.

CFL jesu retke, ali se koriste u aqua-scaping-u. Pogledajte na forumu i vidite kakva iskustva naši ?lanovi imaju sa ovim vidom osvetljenja.
Vide?ete mnoge prelepe akvarijume ?ije bilje raste isklju?ivo na kampakt-flourescentnoj rasveti.
Ako i samo koristite neku od navedenih vrsta sijalica, ne libite se da iznesete svoja iskustva i podelite ga sa ostalima. Što se ti?e DIY povezivanja ovog vida rasvete, pretražite tekstove i forum i vide?ete na koje sve na?ine možete i vi poboljšati vaš akvarijum. Dok ?ekamo da LED i plazma tehnologije "si?u u mase" CFL je jedan od najpogodnijih izvora osvetljenja vaših akvarijuma.

Kraj.
Tekst osmislio i odradio:

Aleksandar Radmanovac

Mart 2010 god.Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 37
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,