POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma November 30 2022 02:28:03
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Principi aquascapinga
Aquascaping Principals
by Birgit and Wolfgang


Izraz akvascaping zadnjih godina postaje sve poznatiji. Takashi Amano, majstor iz Japana je u akvaristiku, pomo?u svojih knjiga, uveo sasvim novi stil. Dananjim ciljem akvarista nije vie samo akvarijum samo sa posa?enim biljem i neto lepog kamenja i/ili drva.

Aquascaping je uvaavana umetnost.

Ovaj tekst se zasniva na Prirodnom Akvarijumu (Nature Aquarium). Za kakav tip Prirodnog Akvarijuma ?ete se odlu?iti je stvar Vaeg li?nog izbora. Prelepe Japanske akvascene se svi?aju mnogim, ali malo ko je u stanju da to sam napravi. To, da li Prirodan Akvarijum moete imati ili ne, nije pitanje iskustva. Odravanje Prirodnog Akvarijuma nije mnogo tee od odravanja ostalih ?normalnih? akvarijuma. Glavna razlika je u paljivom izboru bilja i drugih dopuna izgledu. Ali, ve?ina ljudi nema dovoljno samopouzdanja da pokua na tom polju. Ovaj tekst bi Vam trebao pomo?i sa nekoliko saveta. Samo budite vo?eni osnovnim pravilima i dosegnu?ete cilj.

Prirodan Akvarijum Amana je ?esto pogreno shva?en. Ciljem Prirodnog Akvarijuma nije pokuaj kopiranja prirodnog stanita ili biotopa, ve? stvaranje podvodnih scena, pejsaa, koji su vi?eni u svakidanjoj prirodi, a ne pod vodom.

Ve?ina pokuava da kopira Amanove akvarijume, ali uskoro saznaje da se ne moe kopirati neto, to je ivo. Ali, i tako je dobro prvo krenuti sa kopiranjem akvascene, koja Vam se svi?a. To je dobro iz tog razloga, to automatski upotrebite odgovaraju?e biljke, kamenje postavite na odgovraju?a mesta, a isto tako napravite slobodan prostor, koji daje vaem akvarijumu na dubini.

Vremenom se postepeno iskristalizuje li?ni stil, a Va akvarijum ?e Vam se svi?ati vie, nego taj, koji ste nekada pokuali da kopirate. Kasije ?ete po?injati vae nove ideje se?anjem na scene koje ste nekada videli i svi?ale su Vam se. To moe biti samo grupacija kamenja u umama, ili velika pukotina u drvetu. Svakome se svi?a neto drugo i tako ?e izabrati drugu scenu i napravi svoj li?ni stil...

U Prirodnom Akvarijumu su biljke i ribe glavnim elementima akvarijuma. Osiguravanjem najboljih uslova za rast biljaka, obi?no osigurate i najbolje uslove za ribe. Dok biljke imaju sve to im treba ? rastu i tada prave najbolje uslove za vae ribe. Biljke iz vode koriste viak hrane, od koje nastaju azotna jedinjenja i produkuju kiseonik, koji je neophodan za ivot riba.

Tako da, jo jednom, ovaj tekst bi Vam trebao pomo?i napraviti lepe akvascene, vi?ene u knjigama ili na internetu, za koje niste mislili da ih moete napraviti.

Pa imamo elemente:

1. Fantazija

Fantazija je pri stvaranju akvascene najbitnija.

U mislima stvorite slike svih dostupnih biljaka i drugih dopuna (kamenje, drvo) i probate da ih kombinujete na razne na?ine. Ako Vam to odmah i ne uspe, krenite sa kopiranjem akvarijuma, koji Vam se svi?a. Vremenom ?ete biti mnogo uspeniji u stvaranju slika u glavi. Kada to uradite prelazite na izbor pozadine.

2. Pozadina

Postoje razni tipovi pozadina. Neko koristi koru drveta, drvo, samolepljivu foliju. Nema veze sa akvascenom koju planirate da napravite. Naravno, pozadinu koristite samo ukoliko akvarijum ne stoji u centru prostorije. Jako je neprirodno videti pozadinu sa cevima i opremom. Ukoliko se odlu?ite na bojanje pozadine ili samolepljive folije, najbolje su plava i crna. Tim bojama se dobija dobar kontrast a time se omogu?ava fokusiranje na sam sadraj akvarijuma. Ne?ete valjda da ljudi gledaju na va akvarijum samo zbog crvene ili roze pozadine!?

3. Supstrat (Podloga)

Ukoliko izaberete roze, plavu ili svetlo zelenu podlogu, teko da ?e Va akvarijum izgledati prirodno. Najbolje se odlu?ite za braon, sivu ili crnu podlogu. Poto postoji vie tipova podloga, u kojima biljke razli?ito rastu (bolje ili gore), pitanje koji koristiti je najbolje postaviti na forumu.

4. Izbor oblika budu?e eme rasporeda

Postoji nekoliko tipova kompozicija:

Konkavna kompozicija (visoka po stranama a niska u sredini)

articles: kaboom1.jpg

Konveksna kompozicija (suprotno proloj, niska po stranama a visoka u sredini)

articles: kaboom2.jpg

Kao to vidite, konveksnost ne mora da bude napravljena isklju?ivo biljkama.

Dijagonalana (trouglasta) kompozicija

articles: kaboom3.jpg

Pravougaona kompozicija (visoka svuda).
To je jedina kompozicija koju treba izbegavati! Ne stvara oblasti slobodnog prostora potrebnog za iluziju gomilice. Tako da se ponekad sa manje dobija vie.

5. Izbor dopuna

Akvaristi ?esto dugo trae perfektan kamen ili komad drveta. Onda ga stave u akvarijum i... to im ne izgleda kao to su hteli!

Ukoliko pravite kompoziciju od kamenja, jako je bitno koristiti razli?ite veli?ine istog tipa kamenja. Jedan lep, ali sam kamen ?e u akvarijumu uvek izgledati veta?ki. Ali ako stavite dva ili vie kamena, dobija se ta?no to to se naj?e?e vi?a u prirodi. Da, da, u prirodi postoji i Ayers-ov kamen, ali ni taj ba ne li?i prirodno (izvinite Australijanci, nije bila namera da vre?am).

Kada na?ete kamenje i drvo, stavite ga u akvarijum u obliku trougla (ako su najmanje tri u pitanju). Najve?i (ako je dovoljno velik) je obi?no osnovna centralna ta?ka, tako da paljivo birajte mesto gde ?ete ga staviti.
Nikad ne koristite razli?ite tipove kamenja ili drveta! Moete sakupiti i to najrunije kamenje, pod uslovom da su istog tipa. Samo ih lepo poslaite u grupu, sigurno ?e izgledati mnogo lepo.

6. Biranje osnovne centralne ta?ke

Za stvaranje smiruju?e akvascene, potrebno je da stvorite jednu ili najvie dve centralne ta?ke. To je naj?e?e neto ta privla?i panju (pogled). Moe da bude kamen, drvo ili lepa biljka (grupa biljaka). Sada dolazi na red zlatna proporcija.

Sigurno ste probali da postavite najlepu biljku u centar akvarijuma! Ali to nije izgledalo ba dobro, zar ne? To je zato to, kada imate simetri?nu akvascenu Vae o?i imaju sklonost da se kre?u sa leva na desno i napred pa nazad... To Vam je kao da u akvarijum gledate kao na sat. Tako ne?ete dobiti smiruju?u, oputaju?u atmosferu.
Gr?ki filozofi i matemati?ari su jo davno otkrili da je za oko najprijatniji odnos 1 : 1,618. Heh?
Malo da pojasnimo stvar. Ako pravite kafu i jedan deo mleka pomeate s 5 delova kafe (samo pretpostavljamo) dobijamo odnos 1 : 5.

Tako da, ako ho?ete da napravite centralnu ta?ku, podelite akvaijum na dva dela. U odnosu 1 : 1,618.
Kako? Jednostavno. Izmerite duinu akvarijuma i podelite je sa 2,618. Broj koji je rezultat uzmite za duinu koju izmerite sa jednog kraja akvarijuma. Obeleite to mesto. Ostatak je 1,618. Obeleeno mesto je za Va specijalni ?glavni elemenat?, centralna ta?ka (fokusna ta?ka) ili kako god da ga nazovemo.

articles: kaboom4.jpg

Nije preporu?ljivo imati dve centralne ta?ke u malom akvarijumu (ispod 240 L). I nikad nepokuavajte praviti vie od dve centralne ta?ke.

7. Prvi plan, Sredina, Pozadina.

Za dobijanje dubine u Vaem akvarijumu je jako bitno koristiti niskorastu?e biljke. Visoke biljke u akvarijumu nisu neophodne. Njihovu ulogu mogu da vre, naprimer brdaca, kamenje ili komadi drva (obrasli niskim biljkama).

Ako nemate kamenje, drva ili brdaca (terase), onda Vam je u pozadini potrebno visoko bilje.
Amano ?esto u prvom planu koristi biljke riccia fluitans i glossostigma elatinoides. Dok glossostigma moe biti ozbiljnim izazovom ? ponekad i za iskusnog akvaristum riccia je prili?no jednostavna za gajenje. To je plivaju?a biljka, kojoj je potrebno samo malo nege.

Eleocharis
je tako?e jedna od biljaka koja se koristi u prvom planu.
Napomena: Glossostigma i Eleocharis nemojte da sadite tako kao to se prodaju. Podelite ih do manjih svezaka i posadite odvojeno. Tako obezbe?ujete njihov bri napredak i smanjujete mogu?nost truljenja biljke.

8. Redosled sadnje

Prvo posadite (ili napravite, postavite) centralnu ta?ku. Onda sadite niskorastu?e, pa srednje i na kraju visokorastu?e biljke.

Uvek sadite to gu?e.

Pogotovo stablasto bilje je pogodno za oblikovanje akvascene. Mnogo sitnolisnih vrsta, kao naprimer: micranthemum micranthemoides, micranthemum umbrosum, mayaca sellowiana ili rotala indica, mogu biti lako oblikovane. Zato moraju da se sade jako blizu. Uzmite dva ili tri stabaoca i posadite ih pincetom. Onda na otprilike 2,5 cm naredna dve ? tri stabaoca itd. to gu?e posadite biljke u akvarijumu to ?e bre akvarijum da se popuni.

Uglavnom u po?etku je poeljno skra?ivati i ukorenjivati vrne delove biljaka i izdanke starijih biljaka, pri ?emu ostavljate ukorenjene delove biljke netaknute (nevadite ih iz podloge).Tako se bre namnoe biljke. Ukorenjeni delovi ubrzo putaju nove izdanke.

9. Listovi Biljaka i boja

Uvek se preporu?uje koristiti biljke razli?itih listova i/ili boje. Tako se bolje stvara dubina i prirodnost. Ako va akvarijum nije dovoljno velik (ispod 240 L) pogodno je koristiti biljke sa sitnijim li?em. Tako ?e akvarijum izgledati mnogo ve?im nego to jeste.

Uglavnom crvene biljke stvaraju najvie kontrasta u akvarijumu. Ali budite paljivi. Ako koristite jednu crvenu biljku, ona ?e imati ulogu centralne ta?ke. Ako ste se ve? odlu?ili da kamen ili drvo (ili neto drugo) bude centralna ta?ka, ta crvena biljka ?e donositi dodatno optere?enje i o?i ?e lutati od jedne centralne ta?ke do druge.

10. Ribe

Ribe ne morate da stavljate odmah na po?etku. Akvarijum moe savim lepo funkcionisati i bez riba. Bolje je staviti jato manjih riba nego manje velikih riba. Jato razbora ili tetri ?e dati iluziju da Va akvarijum izgleda ve?i nego to jeste (uglavnom na slikama ? to je vano za one koji ho?e da se takmi?e).

Birajte ribe koje Vau akvascenu ne?e naruavati. Mnogo vrsta ima sklonost da ?a?ka podlogu ? to uopte nije poeljno za sitne biljke u prvom planu.

Tako?e, nemojte zaboraviti, da se ve?ina riba prodaju kao jako male i brzo mogu da prerastu Va akvarijum. To uopte nije dobro za akvascaping, a ni za same ribe. Tako da dobro proverite (pitajte) pre nego kupite neku ribu. Jo je bolje pitati na internetu, jer je u interesu prodavaca prodati ribu! Ako kupite malu ribu, ne zna?i da od nje ne?e postati ?itava ?ajkula?.

11. Briga

Samo ?osnivanje? akvascene je jedna stvar, ali odravanje i briga za nju, njeno prolepavanje je druga stvar. Samo pravilno skra?ivanje biljaka i zamena vode prema odgovaraju?em odnosu ivotinja/svetla/CO2 ?e Vam omogu?iti cilj. Ponekad, kada bilje jako raste akvascena ne odgovara Vaim provobitnim predstavama, je potrebno presaditi ili zameniti neke grupe bilja.

Preuzeto sa: http://www.aquabotanic.com/aquascapingprincipals.html

Tekst preveo i adaptirao: Kaboom
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 27
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,