POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija Pretraga AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma June 06 2020 04:09:34
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Vidi temu
Aqua art - saveti i ideje za akvaristiku | BILJNA AKVARISTIKA | Tekstovi
Autor CO2
Brainman
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +7 ]
Postovi: 2493
Lokacija: Kruevac
Registrovan: 08.03.07
Upisano u 20-03-2007 22:26
Ova tema je posve?ena, kako se i iz samog naslova naslu?uje, razbijanju tabu tema oko dodavanja CO2 u vodu, zna?i bi?e objanjena neka od osnovnih pitanja: Da li dodavati CO2, na koji na?ina ga dodavati, da li prekidati rad CO2 reaktora preko no?i i na sva ostala pitanja koja se ti?u pitanja na ovu temu. Samim biljkama je CO2 potreban da bi uz pomo? svetla vrile proces fotosinteze ?iji je nusprodukt nastanak kiseonika O2 koji je potreban za ivot svih ivih bi?a. Bez neke minimalne koli?ine CO2 u vodi nae biljke bi bile uskra?ene za vrenje normalnog procesa metabolizma i iz tog razloga biljke se ne bi normalno razvijale, samim tim bi dolo do odumiranja delova, na kraju umiranje i same biljke. Same ribe i ostali organizmi (ra?i?i, puevi) koji se nalaze u akvarijumu tako?e doprinose u vrenju samog procesa dodavanja CO2. Ribe samim svojim disanjem troe O2 iz vode u procesu disanja dobija se CO2, ali sta se desava no?u kada je svetlo ugaeno? No?u i same biljke troe O2 koji su same pravile u toku dana pod svetlom u procesu fotosinteze. Tako da je pitanje oko dodavanja CO2 tokom no?i diskutabilno i postoje opozitna miljena oko ovog pitanja.


Postoje razli?ita miljenja i oko dodavanja CO2 u vodu, neki smatraju da je obavezan, dok neki smatraju da se biljni akvarijumi mogu odravati bez CO2, sa velikom karbonatnom tvrdo?om. CO2 je neophodan za rast biljaka i nezahtevne biljke ga koriste kroz atmforski CO2, koji naravno postoji u vazduhu u koncentraciji od 0.003%. Koja je stvarna pri?a dodavanja CO2 i zahtevnih biljaka? Odgovor na ovo pitanje leu u osvetljenju, to bi reklo da zahtevnije biljke, obi?no trae ja?e osvetljenje, a samim tim potreba za hranljivim materijama i CO2 je ve?a.


Dodavanjem jakog osvetljenja, mi ustvari ubrzavamo proces fotosinteze, jer pod ja?im svetlom, biljke mnogo bre napreduju, ali zahtevaju ve?e koli?ine CO2 i hranljivih materija, to se mi trudimo veta?kim putem da nadomestimo. Zna?i slobodno moemo re?i: ja?e osvetljenje-ubacivanje CO2 je potrebno, slabije svetlo-ubacivanje CO2 je nepotrebno. Uvek se moraju uskladiti parametri kao to su hranljive materije, osvetljenje i CO2, jer moemo imati prelep akvarijum i bez dodavanja CO2, ali onda moramo zaboraviti na zahtevne biljke i napraviti nae okruenje sa slabo zahtevnim biljkama, to je itekako izvodljivo. Zna?i morate se odlu?iti za tip biljnog akvarijuma, a zatim odredite, da li je potrebno dodavanje CO2 u tom tipu akvarijuma.

to se ti?e dodavanja CO2, kod nas se obi?no dodaje putem DIY CO2 sistema i ovakav na?in nije ba najsre?nije reenje, ali nema svako mogu?nosti za kupovne CO2 sisteme, tako da moramo biti ekstremno oprezni sa DIY sistemom, jer moemo veoma lako napraviti pomor riba u akvarijumu i ovde ve? moemo re?i da dodavanje CO2 no?u putem DIY sistema nije preporu?ljivo i ne bi ga trebalo dozirati tokom no?i. to se ti?e kupovnih sistema, tu je ve? druga pri?a i oni obi?no imaju kontrolore koji putem elektro ventila i digitalnih pH sondi odravaju ve? zadate parametre, tako da je dodavanje CO2 tokom no?i sasvim izvodljivo. Da bi dodavanje bilo sigurno tokom no?i potrebne su vam neke od navedenih stvari:

- Boca u kojoj se nalazi kompresovan CO2
- Ventilna grupa sa kojom se dozira ujedna?eno dodavanje CO2 u vodu
- Difuzor ili Reaktor (Slui za razbijanje mehurova i lakeg rastvaranja CO2 vodi)
- Tester Drop checker (Slui za merenje koncentracije rastvorenog CO2 u vodi)

Iz ove pri?e ?emo izostaviti digitalni pH kontroler, koji je povezan sa elektro ventilom, jer nas njegova cena udaljava od gotovih CO2 sistema.


VENTILNA GRUPA

articles: co2.jpg
Ventilna grupa se odnosi na precizno doziranje CO2 i obi?no se sastoji od izuzetno preciznih igli?astih ventila, koji nam omogu?avaju finu regulaciju protoka i jedna je od najbitnijih stavki CO2 sistema koji rade sa kompresovanim CO2.


DIFUZOR

articles: Stakleni_difuzor.jpg
Difuzor se u ovom slu?aju odnosi na efikasno ?razbijanje? CO2 mehurova, jer moramo obratiti na efiksno rastvaranje CO2 u vodi. Jedan od naj?e?e koritenih difuzora kod nas, su obi?ni raspriva?i, dok u svetu je najpoznatiji Amanov stakleni difuzor, koji veoma efikasno rastvara CO2, za razliku od obi?nih raspriva?a.


REAKTOR

articles: Reaktor.jpg
Reaktor se takodje odnosi na efikasan na?in rastvaranja CO2 u vodi i naj?e?e kori?en reaktor na ovim prostorima je takozvani Bell reactor, odnosno ise?ak gornjeg dela plasti?ne flae koji stoji u akvarijumu i sakuplja mehuri?e koji izlaze iz difuzora i time zadrava CO2 ispod vode i time podsti?e samo rastvaranje. Jedan od najefikasnijih DIY reaktora je Power head, odnosno motorna pumpma, koja elisom razbija mehur, na 1000 malih mehuri?a i time se dobija efekat magle, koji ?e biti objanjen u nekom od slede?ih tekstova. Postoje tzv. fliper reaktori, koji rade po principu merdevina i jedan od solidnih na?ina rastvaranja CO2, mada ga treba izbegavati, jer ?e biti pri?e o usvajanju magle od strane biljaka.


TESTER DROP CHECKER


Ovi testeri stoje u akvarijumu i slue za prikazivanje ta?ne koncentracije CO2 u akvarijumu i ovo je neto gde ne treba tedeti. Svako treba imati ovakav na?in merenja, jer pH i kH testeri nisu ba pouzdani, jer putem kH i pH saznajemo koncentraciju CO2 u vodi, ali ako posedujete digitalni pH metar, moete dobiti prciznije rezultate.

Pre dodavanja treba obratiti panju na neke parametre vode, jer od toga nam zavisi kako ?e se ponaati CO2 u sitemu, jer ako imamo meku vodu, CO2 ?e mnogo lake zasititi sistem i moe do?i do naglog pada pH vrednosti, koji moe dovesti do pomora u akvarijumu. to se ti?e karbonatnog pufera, on predstavlja branik koji nas ??uva? od naglog pada pH vrednosti, tj. ponaa se kao sundjer koji upija, ali kada se ?sundjer natopi?, moe do?i do brzo pada pH vrednosti i eto nama pomora riba. KH je u direktnoj vezi sa koncentracijom CO2, ali u zavisnosti i sa pH vrednostima. Moemo re?i da je veoma vano znati sve parametre, pre po?etka dodavanja CO2, da bi bili sigurni u to to radimo, jer CO2 nije za igranje i ukoliko ne znate ta radite, raspitajte se na forumu, da od iskusnijih ?lanova dobijete savet.


Preporu?ljiva koncentracija je oko 20mg po litru, ali ako elite da izbegnete crnu algu, pove?ajte koncentraciju od 30-40 mg po litru. Ribe podnose ove koli?ine, ali nemojte da preterujete, jer ?e ih koncentracija preko 90mg po litru usmrtiti. Moemo slobodno re?i da koncentracija CO2 preko 40mg po litru ne donosi dobro u akvarijumu, a i samim biljkama najvie odgovaraju koncentracije od 20-30mg po litru, ali ve?e koncentracije manje pogoduju algama, tako da se treba pridravati koncentracije do 40mg.


Na kraju moemo zaklju?iti da moete napraviti prose?no ubiljen akvarijum i da je mogu?e napraviti balans u odnosu izmedju biljaka riba, osvetljenja i da NEMATE POTREBE ZA DODATNIM UBACIVANJEM CO2, dok nasuprot tome ako elite vie vrsta zahtevnih biljaka IMATE POTREBU ZA DODAVANJEM CO2, ali treba obratiti panju i na hranljive materije, podlogu, filtraciju, temperaturu, redovne zamene vode i to je najvanije osvetljenje.


Posle ?itanja ovog teksta nemojte da se nosite milju da ?e dodavanjem CO2 biljke bujati, da ne?ete imati poutele listove i da ?e biljke prestati da venu, jer ako ne ispunite malopredjanje uslove, CO2 vam ne?e mnogo pomo?i.
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: CO2
jurken
Član

Avatar člana

Reputacija: [ 0 ]
Postovi: 301
Lokacija: Kruevac
Registrovan: 13.03.07
Upisano u 21-03-2007 00:44
Kona?no sve objedinjeno na jednom mestu, gledano iz vie uglova, bez one, ?esto prisutne islju?ivosti koja moe da se nadje na forumima. Pretpostavljam da slede tekstovi o tvrdo?i, pH, i njihovom medjusobnom odnosu... Iskusno, nema ta! eljno i?ekujem "uskospecijalizovane tekstove" sa konkretnim vrednostima dobijenim u eksperimentima, makar to bili i prevodi sa inostranih sajtova!

Brainman, Voleo bih da mi samo pojasni ovaj TESTER DROP CHECKER (da li se pravi ili kupuje i kako izgleda...) Tako?e bi bilo dobro da malo preciznije definie jako i slabo svetlo (trenutno mi radi 1 neonka od 18W i deluje mi prili?no svetlo, a moda je to malo, moda je malo i dve), bar neke odokativne vrednosti ...

Nigde nisam uspeo da nadjem npr. koliku otprilike koli?inu CO2 moemo o?ekivati ako se ubaca 1 mehur /100l /1 sec. pa bih voleo da neko iznese taj podatak, ako je merio, a jo kad bismo imali pri tome i promene tvrdo?e i kiselosti...razz
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: CO2
Dragan Kinez
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +6 ]
Postovi: 1414
Lokacija: Subotica
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 21-03-2007 16:10
Jurken mogu ti i ja objasniti na tvoja pitanja, dok se Brainman ne uklju?i u temu. TESTER DROP CHECKER se ne pravi, bar ja za to neznam, to kupis u nekoj od specijalizovanih radnji, ja li?no imam Serin. Kod mene to tako radi da na osnovu menjanja boje reagensa koji se nalazi u posudi koja je smetena u akvarijumu odre?ujem kolika je koncentracija CO2 u vodi.
to se ti?e tvog pitanja vezano za to koliko je tvoje osvetljenjejako ili slabo. Pravilno izracunavanje treba da bude L/L odnosno Lumen / Litar. Lumen ti je snaga odnosno intezitet svetla koje neko telo isijava u toku svog rada. Da se dalje ne uputam u ovo u principu ako elis akvarijum sa biljkama koje nisu previe zahtevne po pitanju inteziteta svetla ra?unas 10 do 20 Lumena po Litri ako elis malo zahtevnije biljke da dri onda ra?una 20 do 30 Lumena po Litri i na kraju ako elis da dri jako zahtevne biljke ra?una 30 do 40 Lumena po Litri.
O svemu ovome sam ve? pisao samo malo opirnije, pogledaj pod Tekstovi / Rasveta.
Da li ti je dovoljan intezitet svetla to ne moe da odredi odokativnom metodom B).
to se ti?e ubacivanja CO2 u vodu, za to ne postoji formula za izra?unavanje a i o tome smo pisali u tekstu, svaki akvarijum je pri?a za sebe. To mora da odredi eksperimentalno, koliko mehuri?a ti treba da ubacuje u akvarijum preko difuzora da bi dobio dovoljnu koncentraciju zavisi od vie faktora koji vladaju u tvom akvarijumu: tvrdo?e vode, inteziteta osvetljenja, koli?ine biljaka, temperature vode, itd.
Toliko o tome pii ako te jo neto zanima, ali sad ?e verovatno da se uklju?i i Brainman verovatno je na poslu biggrin.
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: CO2
jurken
Član

Avatar člana

Reputacija: [ 0 ]
Postovi: 301
Lokacija: Kruevac
Registrovan: 13.03.07
Upisano u 21-03-2007 17:24
Hvala, Dragane, naravno da moe i ti, ja sam se samo obratio Brainmanu poto je on pisao tekst. Poznato mi je tvoje objanjenje od ranije to se ti?e lumen/l, samo sam hteo da se i to nadje ovde, poto ga nema u tekstu o osvetljenju, ako izuzmem ono 30-60 lumena/l

to se ti?e CO2, mislio sam samo da neko ko je ve? merio, a ko ima DIY sistem e?er-kvasac, iznese vrednost koncentracije CO2 u vodi koju dobija dodavanjem 1 mehura po sekundi u 100l, naravno i da doda podatke o osvetljenju, pH kH i ostalo, kao neki primer, da bar imam neku orijentacionu ta?ku...

Ja razumem da retko moemo govoriti o egzaktnim vrednostima, ta?no utvr?enim i propisanim, dovoljno je samo to to je koli?ina biljaka u akvarijumu najve?a promenljiva i nepoznata, ali da nije tog problema, sva nauka bi stala u par tekstova. Nadam se da se slae.

Ina?e, kao to rekoh, ?ekam tekstove o eksperimentima sa CO2, osvetljenjem itd., to ?e biti prava poslastica!
*yummy*

P.S. Koliko kota taj drop checker?
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: CO2
Dragan Kinez
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +6 ]
Postovi: 1414
Lokacija: Subotica
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 21-03-2007 18:51
Mislim da mu je cena izme?u 15 e i 30 e, ali to je cena zajedno sa difuzorom. To ti je set pogledaj na nekom od Serinih oficijalnih sajtova.
Pošalji privatnu poruku
Idi na:
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 19
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,