Podloga u akvarijumu
Upisao Dragan Kinez u March 31 2007 23:35:05

U ovom tekstu bi?e re?i o podlozi, vrastama podloge i koliko je ona presudna u kvalitetnom uzgajanju akvarijumskih biljaka.


Malom broju akvarijumskih biljaka podloga nije neophodna za pravilan razvoj, naravno da je ve?ini neophodna dok je kod nekih vrsta biljaka potrebna specifi?na podloga. Sama podloga ne služi samo za vezivanje korenja biljke u podlozi ve? služi i kao veza za snabdevanje biljke hranljivim materijama iz same podloge. Kao što je ve? navedeno u tekstu za neke biljke podloga je apsolutna neophodna radi uspešnog razvijanja.
Odabir same podloge nije tako lak ?in kao što to izgleda na prvi pogled, naime nije dovoljno oti?i do prve specijalizovane radnje i kupiti prvu podlogu na koju se nai?e i da se sa time smatra da je završen posao. Jedno treba da imate na umu imitiranje majke prirode na malom prostoru nije uopšte lako. Na primer u prirodi korita reka ujedno i same vodene struje su obi?no toplije od same vodene mase. Po nekad je to samo jedan ili dva stepena u pitanju ali je i tako mala razlika dovoljna da se stvori sporo ali konstantno strujanje vode kroz podlogu. Ovo strujanje vode blago podgreva sam koren biljke, ujedno ovo strujanje vode nanosi hranljive materije u blizinu korena biljke tako da je dostupnije samoj biljci na koriš?enje.


Ovaj proces može da se simulira uz pomo? grija?a u vidu kabela koji se postavljaju u podlogu, na ovaj na?in se postiže lagano zagrevanje i stvaranje konveksnih struja oko samog korenja. Iako ja ne koristim kablove za zagrevanje podloge ni u jednom od mojih akvarijuma, neki ljudi ih koriste, i oni mogu biti jako korisni ukoliko je podloga sastavljena od više tankih slojeva sa koncentrovanom hranljivom materijom. Sve je ovo spomenuto u nameri da se ukaže na to kako sama priroda ime neke svoje ne?ine za rast biljaka , dok mi to pokušavamo da imitiramo uz pomo? tehnologije,


Slede?i problem koji se javlja u vezi podloge koju ste kupili u specijializovanoj radnji može biti i sama veli?ina kamenja. Sama veli?ina kamenja je od manjeg zna?aja za vaše ribice u akvarijumu, ali je svakako od velikog zna?aja za uspešno ukorenjivanje vaših biljaka. Prekrupna podloga omogu?ava vodi da brže struji kroz nju, samim tim voda svojim brzima i ja?im protokom odnosi hranljive sastojke preko potrebne za biljke, tako?e otežava širenje korenju biljke kroz podlogu. Nasuprot tome suviše sitna podloga može da se zgusne spre?avaju?i na taj na?in protok vode, samim tim korenje biljaka bi?e uskra?eno za hranljive materije.
Prava podloga za akvarijume treba da su zaobljeni kamen?i?i sa granulacijom koja iznosi iznosi od 1 mm do 3 mm. Podloga koja se sastoji od oštrog kamenja, bez obzira koliko ona nekome lepo izgledala može da ošteti korenje biljaka, ?ak i same ribice iz tog razloga bi trebalo da se izbegava ovakva podloga.


Debljina same podloge je isto jedan od bitnih faktora za pravilan razvoj biljaka. U akvarijumu bi debljina same podloge trebala da se kre?e od 7 cm u prednjem delu do nekih 13 do 15 cm u zadnjem delu akvarijum. Naravno da sve ovo zavisi u mnogome od same veli?ine akvarijuma, ne treba preterivati ukoliko se radi o akvarijumu malih dimenzija.


Slede?e na ?ega treba obratiti pažnju je sam sastav podloge, odnosno ne treba birati takav šljunak koji u sebi sadrži visok nivo kalcijuma, zna?i ništa na bazi kre?njaka ili mrtvih korala iz mora. Na žalost lepe školjke koje ste skupljali tokom višegodišnjih odlazaka na letovanja na moru ne mogu da do?u u vaš akvarijum. Ovakvi elementi menjaju pH i pove?avaju alkalnost vaše vode, u takvim uslovima vaše biljke ?e sigurno da pate.


Kvarcna podloga


Ova vrsta podloge se na tržištu može na?i u više vrsta granulacija i nijansi, ono što je bitno za nas bezbedna je za sve stanovnike našeg akvarijuma. Kvarcna podloga u svom sastavu ne sadrži kre?njak, sastoji se od sitnog šljunka granulacije od 1 mm do 3 mm. U ovoj podlozi korenje se vrlo lako razvija.
Ukoliko u svom akvarijumu želite da držite biljke sa dubokim korenom ova podloga ne?e biti dovoljna, kvarcna podloga je potpuno inertna. Biljke se u ovakvoj podlozi hrane u procesu mešanja vode, od ribljih otpadaka i ostataka riblje hrane. Ovo je sasvim dovoljno za ishranu korena biljaka.


Pesak


Koristi se intezivno u akvarijumima, ako želite da koristite pesak, budite sigurni da je on potpuno bezbedan za stanovnike u akvarijumu.
Pesak kao podloga je jako fine strukture tako da je njegova mana što se vremenom zgusne, to ometa pravilan rast i razvoj korenja produkt toga je odumiranje korena biljaka, vremenom i same biljke.
Podloge bogate hranljivim sastojcima
Ove vrste podloga i aditivi mogu biti veoma korisni ukoliko gajite biljke sa dubokim korenjem, biljke kojima je potrebna podloga bogata gvož?em odnosno za biljke koje su zahtevne po pitanju držanja.


Dva naj?eš?e upotrebljavana aditiva su : treset i laterit

Treset je bogat sa organskim materijam i samim tim snabdeva biljke velikim dozama hranljivim materijama, što može biti odli?no ukoliko su svi drugi zahtevi zadovoljeni. Ja ne preporu?ujem treset iz prostog razloga što ukoliko svi ostali uslovi nisu u potpunosti izbalansirani alge mogu da nam stvore velike probleme, probleme kakve nismo ni mogli da zamislimo da mogu da prouzrokuju.

Laterit je proveren i dokazan dodatak na tržištu se uglavnom može na?i u obliku finog praha. Neki ga koriste tako što ga izmešaju sa donjim delom podloge ili ga nanesu u tankom sloju na dnu samog akvarijuma i preko njega dodaju inertni sloj podloge odgovaraju?e debljine.


Drugi na?in dodavanja laterita i drugih hranljivih sastojaka u podlogu je koriš?enjem tableta. Ove tablete se utiskuju direktno u podlogu neposredno pored korena biljke, obi?no je dovoljno doziranje jednom mese?no.
U poslednjih nekoliko godina na tržištu su se pojavile specifi?ne podloge: Flourite, Floramax, Flora Base itd. Moje iskustvo govori u prilog Flouritu, sasvim sam zadovoljna rezultatima nakon koriš?enja ove podloge.
U osnovi ove podloge osloba?aju hranljive sastojke u toku dužeg vremenskog perioda, konstantno hrane?i koren biljaka. U akvarijumima u kojima koristim Flourit 90% od celokupne podloge je zastupljena baš od strane njega, ostatak se sastoji od tanke podloge kvarcnog peska na vrhu podloge. Kvarcni pesak je obavezan kao površinski sloj da bi se spre?ilo podizanje taloga, ujedno spre?ava podizanje ostatka hranljive podloge prilikom sa?enja i presa?ivanja biljaka.

Zemlja

Sterilna zemlja ( Zemlja za cve?e ) može biti deo podloge za vaš akvarijum. Iako je ovo na prvu pomisao dobra podloga, zna da bude veoma nezgodna pa je ne preporu?ujem. Ukoliko ipak odlu?ite da je koristite onda neka to bude najviše u sloju od 2 cm do 2,5 cm prekriveno isto sa tolikom koli?inom kvalitetnog šljunka.
Dobra strana ove podloge je što je rezultat konstantnog hranjenja korenskog sistema biljke sa hranljivim materijama na bazi organskog porekla, ujedno i vrši konstantno osloba?anje manje koncentracije CO2 u vodu.
Loša strana ovakve podloge je što u samom akvarijumu mogu da se dese jaki naleti izbacivanja hranljivih materija u samu vodu, što kao efekat može biti jako kobno za živi svet u akvarijumu. Ovo se posebno odnosi na prvih nekoliko nedelja nakon postavljanja ove podloge, baš iz tog razloga ribe ne bi trebalo da postavljamo u akvarijum odmah po formiranju akvarijuma sa ovakvom vrstom podloge.
U prvom periodu po formiranju akvarijuma sa ovakvim tipom podloge nije na odmet držati aktivni ugalj, koji se nakon nekog perioda treba ukloniti iz filtera.

Preuzeto od Alesie Benedict, adaptirao Dragan Kinez