Makro i mikro elementi
Upisao Brainman u March 10 2007 21:19:12
Svi akvaristi koji se bave biljnom akvaristikom, znaju koliko su mikro i makro elementi potrebni za dobar razvoj biljaka. Neki aquascaperi ?estom izmenom vode, nadomeštaju date element, dok se neki pridržavaju ve? odre?enih sistema za dobar rast biljaka i kontrolu algi. Svi sistemi ?e biti opisani u ovim tekstovima posebno, tako da ?emo se sada zabaviti elementima koji su potrebni za uspešan rast biljaka.

Po?imo od P (fosfor) koji je potreban za rast uopšte, ali doziranje ovog elementa, moramo vršiti pažljivo, jer može do?i do neželjenog rasta algi, jer kako se sumnja povišeni nitrati u kombinaciji sa povišenim nitratima dovode do rasta algi, ali isto tako nedostatak nekog mikro ili makro elementa, može dovesti do rasta algi. Fosfor bi trebalo održavati od 0.5-1 ppm u vodi. Obi?no ga dodajemo u u vidu KH2PO4 (monokalijum fosfat)

N (azot) Nitrate obi?no ga dodajemo u vidu KNO3 (Kalijum nitrat) i u biljnoj akvaristici je jedan od ograni?avaju?ih faktora za rast biljaka, tako da je potrebno dodavanje ovog elementa i sam nedostatak možemo videti po listovima nekih biljaka kao što je npr.H.Difformis gde imamo rastrgane listi?e na krajevima starijih biljaka. Doziranje nitrata, takodje treba dozirati sa oprezom, jer preterano doziranje može solidno da zasmeta ribama i da dovede do pojave zelene vode u akvarijumu. Optimalna vrednost je od 10-25 ppm.

K (kalijum) dodajemo ga u vidu K2SO4, KCl i u vidu KNO3, tako da neki dodaju samo KNO3, gde se kroz pove?anje nitrata, pove?ava i odre?ena koli?ina kalijuma. Nedostatak ovog elementa, možete prepoznati po izrazito žutim listovima nekih biljaka, kao što je anubia, glosso itd. Predpostavlja se da je optimalna koli?ina K u vodi oko 20 ppm.

Mg (magnezijum) takodje bitan element, koji se ne dozira ukoliko imate tvrdu vodu preko 9gH, ali se preporu?uje njegovo dodavanje u mekanoj vodi. Dodaje se u vidu MgSO4 x 7H2O ili tzv. epsom soli, koji možete na?i u svakoj apoteci. Takodje po nekim biljkama možete videti njegov nedostatak.

Od mikroelemenata najbolje je doziranje nekim GOTOVIM mixom elemenata koji ve? sadrži odredjene koli?ine navedenih elemenata.

MIX mikroelemata i njihov sastav, bi trebao da sadrži slede?e elementa u navedenim koli?inama:

7% Fe,

1.3% B

2% Mn

0.06% Mo

0.4% Zn

0.1% Cu

NEnavedeni elementi se obi?no nadomeštaju kroz redovnu izmenu vodu i ovde su navedeni SAMO elementi koji se obi?no doziraju. Sama doziranja ?e biti objavljena kroz objašnjenja pojedinih sistema održavanja biljnih akvarijuma.

Treba obratiti pažnju o kakvom biljnom akvarijumu se radi, jer nije potrebno doziranje ovih elemenata ukoliko se koristi slabo osvetljenje u vašem akvarijumu, gde podrazumevamo nezahtevne biljke koje ne traže jako svetlo i dodavanje CO2.

Ukoliko govorimo o jakom osvetljenju i doziranju CO2 u akvarijum, onda treba dozirati navedene elemente, pa ?ak i fosfate, jer JAKO osvetljeni akvarijumi, sa velikom koli?inom CO2, naprosto gutaju navedene elemente i iste treba dozirati zbog pravilnog rasta biljaka. Kao što je napomenuto na po?etku teksta, mogu?e je održavati biljni akvarijum sa jakim osvetljenjem, CO2, bez dodavanja ovih elemenata, ali se morate obavezati na redovnu zemenu vode, a to se odnosi na zamenu od 30-40% DVA PUTA nedeljno.

Evo jedne slike akvarijuma gde se ne dodaju navedeni mikro i makro elementi, tako da potvrdjuje teoriju o NEdodavanju hranjivih materija u vidu hemijskih preparata.


Akvarijum od administratora DRAGANA KINEZA