Filtracija u biljnom akvarijumu
Upisao Brainman u September 21 2007 23:04:39
Filtracija u biljnom akvarijumu

Prvo se treba zapitati da li je filter uopšte potreban u biljnom akvarijumu i da li je zapravo mogu?e napraviti biljni akvarijum bez filtera? Odgovor je jednostavan DA, možemo napraviti biljni akvarijum bez filtera, ali je je u tom slu?aju potrebno napraviti stabilan ekosistem u akvarijumu, gde ?e se razmena materija odvijati, što zna?i da je potreban što ve?i broj biljaka, tako i manja koli?ina riba.

articles: powerhead.jpg


Power Head (fontanska pumpa), može doprineti poboljšavanju razemene samih materija i u dobro izgradjenom biljnom akvarijumu, filtracija samog Filterless akvarijuma zavisi od dobrog izbora biljaka, jer su u Filterless akvarijumu oni jedini potroša?i štetnih materija iz vode, te se i ponašaju kao najprirodniji filter. Zbog zahtevnosti ovakvog postupka, poželjno je obezbediti, ?ak i minimalnu filtraciju, klasi?nim filterima, zbog stabilnosti samog sistema. Po?etnicima se predlaže da krenu sa klasi?nim filterima, kao što smo naveli, zbog kompleksnosti Filterless akvarijuma.
Filtracija koja se vrši u akvarijumu, može biti mehani?ka, hemijska i biološka, tako da ?emo napraviti mali osvrt na te metode filitracije tj. Što se MEHANI?KE filtracije ti?e, obi?no se zasniva na filtriranju vode od vidljivih ?estica koje se nalaze u samoj vodi, te vrlo lako možemo to uporediti sa ostacima hrane, ?estice podloge pa i ?vrstog metaboli?kog otpada samih riba, sitne ?estice biljaka, te možemo re?i da mehani?ka filtracija omogu?ava prikupljanje vidljivih materija u samoj vodi.

Što se ti?e HEMIJSKE filtracije vode, zasniva se na raznim filter materijalima koji imaju mogu?nost ?prikupljanja? nekih hemijskih jedinjenja i elemenata iz vode, u šta možemo uvrstiti aktivni ugalj, zeolit, pa i razne smole koje mogu da uti?u na sam hemizam vode. Jedan podatak koji sam pro?itao je da Takashi Amano, dodaje aktivni ugalj pri formiranju akvarijuma, ali ga NIKADA ne menja, niti dodaje nove koli?ine i možemo re?i da se kasnije ponaša samo kao biološka filtracija.

BIOLOŠKA filtracija se zasniva na naseljavanju nitrifikacionih bakterija u filter materijalima i usko je možemo povezati azotnim ciklusom i procesom nitrifikacije, jer je biološki filter ?zaslužan? za uspostavljanje biološke ravnoteže u akvarijumu.

articles: Canister.jpgkanister filter

Moramo obraditi sam proces nitrifikacije da bi shvatili kako u stvari radi biološki filter, odnosno prelazak toksi?nog amonijaka (NH3) u manje otrovne, ali ne i bezazlene Nitrite (NO2-) i Nitrate (NO3-). Treba napomenuti da riblji izmet, nepojedena hrana, raspad biološkog otpada dovodi do stvaranja amonijaka u akvarijumskoj vodi. Azotni ciklus koji je malo?as naveden se uspostavlja putem odredjenih bakterija i to Nitrosomonas, bakterije koje Amonijak (NH3) preradjuju u Nitrite (NO2-) i Nitrobacter, bakterije koje Nitrite (NO2-) preradjuju u Nitrate (NO3-), tako da je krajnji produkt ovog procesa Nitrat, koji je nama u neku ruku najvažniji, jer predstavlja izvor hrane našim biljkama koje vrše denitrifikacioni proces. Proces denitrifikacije se takodje može odigravati u podlozi, kao i u klasi?nom filteru sa posebnim filtracionim materijalima. (Opširnije o denitrifikaciji u klasi?nom filteru, bi?e predstavljeno u zasebnom tekstu)

Uspostavljanje biološke ravnoteže se ?esto naziva i cikliranje, odnosno uspostavljanje Azotnog ciklusa, koji je naveden u prethodnom pasusu. Vreme je obi?no ograni?avaju?i faktor ?cikliranja? samog akvarijuma, koji možemo ubrzati po?etnom kulturom nitrifikacionih bakterija, što se može uraditi putem preparata koji sadrže navedene kolonije bakterija ili na drugoj strani, dodavanje filter materijala iz postoje?eg u novoformirani akvarijum tj. filter. Neki smatraju da se proces cikliranja ne može zapo?eti bez riba u samom akvarijumu, dok se sa druge strane smatra da se izvor amonijaka može na?i i drugim putem u akvarijumu. Možemo re?i da se proces cikliranja ranije zapo?inje ubacivanjem i samih riba u akvarijum, dok se prilikom ?prirodnog? stvaranja amonijaka, obi?no sam proces produžava.Izbor filtracije u biljnom akvarijumu dosta zavisi i od samih riba, jer iako je ve? ustanovljeno da biljke bolje usvajaju Amonijum jon (NH4) od nitrata, moramo misliti i na stanovnike biljnih akvarijuma, te je poželjno koristiti klasi?ne filtere, kako bi smanjili mogu?nost pomora ribe, a i samu pojavu algi, jer iako biljke usvajaju (NH4) brže od Nitrata, isto tako i same alge imaju ve?u mogu?nost za napredovanje. Naveden je Amonijum jon, umesto amonijaka, jer ve?ina biljnih akvarijuma ima pH vrednost ispod 7, naj?eš?e zbog dodavanja CO2.


Oko efikasnosti filtera, slobodno možemo re?i da je srazmeran svojoj koli?ini filter mase, kao i samog protoka kroz isti. Za biljne akvarijume, dovoljan je protok ?dva akvarijuma? na sat vremena, što bi se reklo da je za akvarijum od 300 litara, dovoljan protok od 600 litara na sat. Protok vode kroz akvarijum je veoma bitan, baš zbog razmene, u ovom slu?aju hranljivih materija u biljnom akvarijumu.


U biljnoj akvaristici, treba izbegavati wet-dry filtere, naro?ito zbog gubitka CO2 koji se javlja pri njihovoj upotrebi. Takodje treba izbegavati sve filtere koje pokre?e vazdušna pumpa, u šta spadaju unutrašnji Corner filteri, kao i Tube sudjerasti filteri. Gore navedeni filteri se uglavnom ne propuru?uju, što zbog neefikasnosti, što zbog velikog gubitka CO2 pri njihovoj upotrebi, te im ne?emo posve?ivati dosta pažnje. Naj?eš?e koriš?eni filteri u biljnim akvarijumima su tzv. kanister filteri, koji predstavljaju dobar, možda najbolji izbor, zbog svoje kompaktnosti, mogu?nosti sakrivanja ispod police, kako zbog lake manipulacije, tako i zbog solidne koli?ine filter medija.
articles: podnifilter.jpg podni filter

Krovni filteri se mogu koristiti u biljnoj akvaristici, ali pod uslovom da voda ne ?kaplje? sa visine, ve? da se propusnici krovnog filtera nalaze potopljeni u samoj vodi. Prednosti krovnih filtera su ti što se veoma lako ?iste, veoma su dostupni za manipulaciju, ali i samo "skrivanje" samog filtera, predstavlja solidan izbor. Takodje treba izbegavati podne filtere, koji se montiraju ispod podloge, jer mogu izazvati dosta nevolja sa samim ?iš?enjem, ali se mogu iskoristi u nekim long term akvarijumima.

articles: unutrasnjifilter.jpgUNUTRAŠNJI POWER FILTER


Unutrašnji motorni filteri se takodje mogu koristiti, ali zbog male zapremine filtracionog materijala nisu poželjni pri ?uvanju nekih zahtevnijih riba u biljnim akvarijumima, jer ne mogu dovoljno brzo da odreaguju na skok amonijaka koji je u biljnom akvarijumu itekako mogu?. U mane takodje možemo svrstati sam filter koji se nalazi u samom akvarijumu, koji sem što oduzima mesto u akvarijumu, dosta oduzima od lepote samog akvarijuma, te ga treba maskirati raznim biljkma.?iš?enje samog unutrašnjeg filtera je dosta komplikovano, jer ?e dosta mehani?ke ne?isto?e ?e završiti u samom akvarijumu, pri vadjenju samog filtera.
articles: HangON.jpgHANG ON FILTER

Hang ON ili vise?i filteri, filteri koji se obi?no koriste kod manjih akvarijuma, baš zbog manje koli?ine filter materijala. ?iš?enje ovih filtera je veoma lagano, kao i njegova montaža, puštanje u rad i sama estetika ovog filtera, jer se obi?no namešta na zadnjoj stranici akvarijuma.   UV-C spada u sterilizatore, te ih možemo svrstati u neki vid filtracije, ali nas efikasno može osloboditi takozvane ?Zelene vode? odnosno dijatomeja (više o dijatomejama u tekstu VRSTE ALGI). Kod UV-C sterilizatora se dovodi u pitanje slom nekih hemijskih elemenata, kao što je npr. Fe, te se preporu?uje veoma kratka upotreba UV sterilizatora kod biljnih akvarijuma.

articles: DIATOMFILTER.jpg DIATOM FILTER

Diatom filter spada u mehani?ki vid filtera koji se takodje koristi kod ?napada? dijatomeja i ostalih vidova ne?isto?a. Radi po principu visokog broja obrtaja i sitnih praškastih filter medija, koji sa lako?om mogu da prikupe i najfinije ?estice. Upotreba diatom filtera ne bi trebala da prelazi 8 sati nedeljno. Mana ovog filtera je sama cena, ali je zasigurno opravdana. Naravno, tu su i stakleni DIY filteri, spadaju u veoma dobre, baš zbog velike zapremine filter materijala, ali su obi?no robusni, ?esto sakrivaju jednu stranu akvarijuma, imaju manu prelivnih cevih koja može dovesti do za?epljenja sistema i samim tim prelivanja vode van akvarijuma.

articles: UVlampa.jpg UV-C STERILIZATOR


Izbor filtracije ipak ?pada? na samog vlasnika akvarijuma i od zahteva stanovnika, kako biljaka, tako i samih riba. Postoje još mnogi filteri koje ne?emo objašnjavati u ovom tekstu, jer smatramo da više spadaju u domen akvaristi?kih riba.