Tajne holandskog stila uredjenja akvarijuma
Upisao Zveroguster u January 06 2008 13:59:44

Tajne holandskog stila ure?enja akvarijuma


articles: Zvero2.jpg

Najve?a tajna raskošnog izgleda holandskog akvarijuma je dubina celokupnog prizora koju posmatra? uo?ava. Ovo se postiže postavljanjem podloge tako da se njena debljina postepeno pove?ava od prednjeg ka zadnjem staklu, zatim dobro odra?enim prelazima, kao i dobrim izborom fokusne ta?ke. U tom slu?aju, posmatranjem biljaka od prednje prema zadnjoj strani akvarijuma, prime?uje se razlika u visini, tj. biljke u prednjem planu su najniže, a visina biljaka se postepeno pove?ava tako da se one najviše nalaze do zadnje strane akvarijuma. Tako napravljeni prelazi navode oko posmatra?a na fokusnu ta?ku. Fokusnu ta?ku može predstavljati neka velika biljka ili biljka koja svojom bojom odska?e od okruženja, tako?e to može biti neki ve?i kamen, kao i komad drveta okružen sitnijim biljkama.


Šta su terase?


Pojam ?terasa? predstavlja postavljanje podloge tako da se ona nalazi na razli?itim nivoima visine, u jednom istom akvarijumu. Tada se koriste pomo?na sredstva kao što su drvo, kamen, same stranice akvarijuma, kao i gumeni prilepci za staklo. Jedina mana ovog na?ina formiranja podloge je mogu?nost da se podloga na tom mestu obruši. Zbog toga se svi poslovi na tim mestima, kao što je usisavanje ili presa?ivanje biljaka, trebaju obavljati veoma pažljivo. Preporu?ljivo je da barijera koja drži terasu bude iz jednog dela, da bi se smanjila mogu?nost obrušavanja podloge.


Prednji plan:


Utisak koji odaje prednji plan bitno uti?e na kompletan izgled holandskog akvarijuma. Deo podloge do prednjeg stakla treba biti vidljiv u što tanjem sloju, a najbolji efekat je ako se sloj podloge uopšte ne prime?uje. Za tu svrhu se može koristiti lepljiva traka širine nekoliko santimetara koja ?e kamuflirati vidljivi sloj podloge. Treba voditi ra?una da širina trake bude što približnija debljini podloge, a nikako šira.


Izbegavanje svakidašnjeg:


Ure?enje akvarijuma najviše zavisi od ideje i mašte akvariste. Npr. besmisleno je koristiti visoke biljke u prednjem planu iz prostog raloga što je tada nemogu?e videti šta se nalazi iza. Tako?e nije dobro postavljati velike biljke kao fokusnu ta?ku u sam centar akvarijuma jer je obi?no tada oko posmatra?a prikovano za centar i ceo prizor deluje monotono. Kod terasastog ure?enja podloge visoke biljke ne moraju uvek biti u zadnjem planu, ve? se mogu nalaziti i u srednjem planu, levo i desno od sredine ili skroz do bo?nih stranica akvarijuma, tako da se nalaze u neposrednoj blizini terase. Po istom principu, niže biljke se ne moraju uvek saditi u prednjem planu. Ovakvim kombinovanjem se postiže ono što umnogome ulepšava sliku akvarijuma ? utisak dubine!
Postavka akvarijuma sa slike iznad sadrži nekoliko lepo uklopljenih grupa razli?itih vrsta biljaka i zapravo je mnogo jednostavnija nego što izgleda. Prednji plan je nizak i lepo ure?en, dobro napravljeni prelazi navode oko posmatra?a na fokusnu ta?ku, a žbunovi biljaka daju odli?an kontrast.


Stranice akvarijuma:


Kod holandskog ure?enja treba obratiti pažnju na što bolje prikrivanje opreme koja vizuelno umanjuje lepotu akvarijuma. Tu se podrazumeva i maskiranje stranica akvarijuma biljkama i terasama, kao i komadima drveta koji mogu biti obrasli biljkama.


Pravljenje terase:


Kod pravljenja terasa, nasip podloge treba obezbediti što stabilnijom barijerom. Iz estetskih razloga je poželjno koristiti prirodne materijale: drvo, kamen.


articles: Zvero3.gif


Na slici je prikazan popre?ni presek barijere koja drži terasu i spre?ava njeno obrušavanje. Komadi stakla debljine 2 cm, postavljeni su pod uglom tako da prate oblik drveta ili kamena na koje staklo naleže. Staklo je prekriveno najlonom koji ima ulogu da spre?i rasipanje podloge. Komadi stakla se ne vide jer su prikriveni slojem supstrata. Supstrat ?ini oslonac za staklo i drvo odnosno kamen, koji predstavljaju oslonac same terase.

Pre pravljenja terase, bitno je odrediti na kom mestu ?e se ona nalaziti i koliko ?e biti visoka. Treba imati na umu da terase koje su paralelno postavljene u odnosu na prednje staklo akvarijuma ne daju neki efekat jer ne odaju utisak dubine. Zato je najbolje da one budu postavljene pod uglom od 45 stepeni i da budu razli?itih visina, tako da su najniže one koje su napred, a sve više što su bliže zadnjem staklu. Tako?e, treba izbegavati simetri?nost, npr. terase na levoj strani akvarijuma trebaju biti razli?itih oblika i visina od onih koje se nalaze na desnoj strani. Dobar efekat se postiže ako barem na jednom mestu postoji praznina tako da se može videti deo pozadine ali to nikako ne bi trebalo biti na sredini akvarijuma. Da bi se to postiglo, na tim mestima je potrebno postavljati niže terase.


Tekst peuzet sa: http://www.aquabotanic.com/dutchsecrets.htm

Preveo i adaptirao: Zverogušter