Identifikacija mahovina
Upisao Zveroguster u January 24 2008 16:58:28

Identifikacija mahovina


Može se re?i da su mahovine u poslednje vreme, zaista našle svoje mesto u biljnoj akvaristici, a pojava sve ve?eg broja vrsti koje akvaristi upotrebljavaju pokazuje da su one sve popularnije.

Iako dobro uspevaju u akvarijumima, sve ovde pomenute mahovine (osim Javanske, koja u prirodi živi u vodi) su kopnene i u prirodi rastu na vlažnim i senovitim mestima širom Azije.


Javanska mahovina je, bez dileme, najrasprostranjenija mahovina me?u akvaristima. Njen latinski naziv je Taxiphyllum barbieri (eng. Java moss). Mnogi akvaristi prave grešku kada Javansku mahovinu vezuju za latinsko ime - Vesicularia dubyana što je apsolutno neta?no. Vesicularia dubyana je sasvim druga vrsta - tzv. Singapurska mahovina.
Javanska mahovina se može lako prepoznati. Na njenoj mati?noj stabljici rastu gran?ice koje su sve kra?e prema vrhu i koje su više nego kod ostalih vrsta udaljene jedne od drugih. Mali, pljosnati listovi su raspore?eni sa obe strane stabljike i bo?nih gran?ica.

articles: Zvero4.jpg


Sve zastupljenija u akvarijumima je Vesicularia montagnei (eng. Christmas moss). Dobila je nadimak po tome što se njene starije gran?ice povijaju prema dole i preklapaju jedna drugu, što veoma podse?a na Boži?nu jelku. Mnogi akvaristi koriste baš ovu vrstu za pravljenje zida od mahovine. U svom prirodnom okruženju, Boži?na mahovina raste na senovitim i vlažnim mestima neposredno uz re?ice i potoke kao i po šumama.

articles: Zvero5.jpg


Vesicularia reticulata (eng. Erect moss) je, tako?e, veoma popularna u poslednje vreme. Da bi rasla pod vodom potrebno joj je jako osvetljenje i tada ona raste potpuno usmerena na gore, po ?emu je ova mahovina i dobila nadimak. Kao i prethodna, i ova mahovina u prirodi raste na vlažnim mestima na kopnu.

articles: Zvero6.jpg


Singapurska mahovina - Vesicularia dubyana, kao i prethodne vrste, naseljava mnoge delove Azije gde obrazuje ogromne tepihe na vlažnim i senovitim mestima. Kada raste u akvarijumu, veoma je sli?na Boži?noj mahovini. Razlika je u tome što su listi?i Singapurske mahovine duži i zašiljeniji na vrhu.

articles: Zvero7.jpg


Mahovina koja je u skorije vreme po?ela da se gaji u akvarijumima je Tajvanska mahovina - Taxiphyllum alternans. Njeni listi?i su trouglasti i simetri?no raspore?eni na stabljici i bo?nim gran?icama koje se na krajevima povijaju. Za razliku od Boži?ne mahovine koja je tvrda na dodir, Tajvanska mahovina je daleko mekša i žbun koji ona formira deluje veoma nežno.

articles: Zvero8.jpg


Vesicularia ferriei
(eng. Weeping moss) je tako?e u skorije vreme uvedena u akvarijume. Po obliku lista je veoma sli?na Boži?noj mahovini. Njeni stariji listi?i padaju kao grane vrbe, po ?emu su joj akvaristi i dali nadimak. Ovo je mahovina koja tek treba da stekne popularnost kod akvarista širom sveta.

articles: Zvero9.jpg


Tekst preuzet sa : www.killies.com

Preveo i adaptirao : Zverogušter