Razvoj supstrata u "Nature" akvariju
Upisao Rastaman u January 31 2008 17:53:11

Razvoj supstrata u "Nature" akvariju


Takashi Amano


Preveo sa Japanskog - Tomoko Schum

Preveo sa Engleskog - Rastaman

articles: sl1.jpg


Uzgajanje akvarijskog bilja
u akvariju na duže vrijeme je jedno od glavnih na?ela "Nature" akvarija. Ovo se još zove dugoro?no održavanje. Dugoro?no održavanje aquascape-a je osnova "Nature" Aakvarija , jer bilje ne samo da raste sve guš?e i postaje sve ljepše, nego se i doima sve prirodnije kako vrijeme prolazi. Imao sam puno pokušaja i pogrešaka dok nisam formirao Layout metodu "Nature" akvarija, a dio koji je iziskivao najviše napora je bio supstrat.

Prehrana ukorijenjenih biljaka
Prva stvar na koju sam se fokusirao kako bi bilje raslo zdravo je uloga korijena, pošto ve?ina bilja apsorbira hranjive tvari potrebne za rast putem korijena. Iako neke biljke koje se dobro adaptiraju na život pod vodom (kao sto su Riccia i stabljikasto bilje) apsorbiraju hranjive tvari direktno preko površine lista, velika ve?ina bilja kao sto su Crtyptocorine, Echinodorus, Eleocharis, Glossostigma i Lilaeopsis - apsorbiraju hranjive tvari u velikoj mjeri preko korijena. Budu?i da se ovo bilje ?esto koristi u stvaranju 'Nature " akvarija, supstrat mora sadržavati dovoljnu koli?inu hranjivih tvari. Tako?er dobro je poznato da mikroorganizmi u zemlji igraju veliku ulogu u usvajanju hranjiva kroz korijen biljke. Stoga sam smišljao kako zadržati hranjive tvari u supstratu pogodnom za razvoj mikroorganizama.

articles: sl2.jpg


Šljunak i zemlja
Prirodna zemlja sadrži organsku tvar od istrunulog bilja i otpalog liš?a, koja razlaganjem uz pomo? mikroba stvara anorganske hranjive tvari koje bilje može apsorbirati. Ako se uspostavi ovaj prirodni proces, akvarijsko bilje ?e dobro rasti. Me?utim, organska tvar koja se nalazi ispod šljunka se usmrdi zbog nedostatka kisika sto moze uzrokovati lošu kvalitetu vode. Kada sam pomiješao organsku tvar sa krupnijim poroznim šljunkom ("Pumice") i postavio ispod šljunka, akvarijsko bilje je po?elo dobro rasti. Porozan šljunak stvara dobre uvjete za rast aerobnih mikroorganizmima koji razlažu organske tvari. Ja koristim ovo kao bazu substrata.
Prije sam koristio krupni morski pijesak kao sloj supstrata povrh ove baze, ali sam tražio na?in za poboljšanje ove metode, jer neke biljke nisu uspijevale zbog pove?anja tvrdo?e vode zbog morskog pijeska. Opet sam našao rjesenje u prirodnoj zemlji. Zemlja sadrži razne organske i anorganske komponente pogodne za rast bilja. Bilje raste dobro posebno u crnoj zemlji koja je bogata organskim kiselinama, kao što je humusna kiselina i mikroelementi kao što je željezo. Prirodna zemlja je naj?es?e kisela i ima sposobnost adsorbcije kalcijevih iona, što vodu blago zakiseli i omekša, ?ine?i ju pogodnom za rast bilja. Me?utim, zemlja dodana direktno u akvarij zamuti vodu, i supstrat postaje nepropustan. Stoga sam preradio prirodnu zemlju u granule koje se mogu koristiti kao supstrat. To je poboljšalo rast skoro svih akvarijskih biljaka. Cryptocoryne i Echinodorus, biljke koje imaju razvijen korijenov sustav, i one koje rastu iz izdanaka kao sto su Glossostigma, Eleocharis i Lilaeopsis, rastu posebno dobro u ovom supstratu, dok njihovo korijenje raste brzo. Blago kisela i meka voda je osobito pogodna za rast bilo koje vrste stabljikastog bilja, stoga ja moja kombinacija supstratnog materijala postala osnova substrata u "Nature" akvariju.

Veli?ina granula

Ja koristim akvarije raznih veli?ina u stvaranju svojih "Nature" akvarija, od jako malih do jako velikih, i tu je mnogo razli?itih vrsta biljaka. Iako je standardna veli?ina granula pogodna za sadnjnu velikih akvarijskih biljaka u velikim akvarijima, ova granulacija je ponekad prekrupna za manje akvarijsko bilje u manjim akvarijima, i bilje u takvoj postavci ne raste uvijek najbolje. Europska djetelina (Marsilea sp.) I Hemianthus callitrichoides osobito imaju ovu sklonost, stoga koristim tanak sloj sitnih ("powder-type") granula zemlje, povrh regularne kad sadim ovakvu vrstu bilja. U malim akvarijima koristim samo "powder-type" zemlju, ali ju izbjegavam koristiti samu u ve?im akvarijima da nebi došlo do sabijanja usljed pritiska vode. Tako u akvarijima ve?im od 60 cm, koristim standardnu granulaciju, i povrh toga "powder-type" u tankom sloju. Ako bilje ispluta poslje sadnje ?ak i u "powder-type" zemlji, zasadim ga opet i prospem malo sitne zemlje preko njega.

articles: sl3.jpg
articles: sl4.jpg


Sitni pijesak

Ponekad koristim sitni pijesak u prednjem planu za stvaranje varijacije u dizajnu supstrata. Jako sitan pijesak nije pogodan kod akvarija namjenjenih za dugoro?no održavanje, dok je nešto krupniji pogodan jer skriva ne?isto?u i propušta vodu. Dok ce sitan pijesak biti dobar samo na kratko, pore se sabiju, pijesak potamni, i postupno postaje anaeroban. Za dugoro?no održavanje velikog akvarija moze se koristiti krupniji pijesak kao alternativa sitnom.

Photo by Takashi Amano