Principi i tehnike ure?enja Nature akvarijuma by Takashi Amano
Upisao Brainman u April 01 2008 00:31:02

Principi i tehnike ure?enja Nature akvarijuma by Takashi Amano

Stil ure?enja Nature akvarijuma prati odre?eni niz principa koji nisu uvek o?igledni i jednozna?no odre?eni, ali mogu pružiti veliku pomo? u samom procesu planiranja projekta ure?enja i na taj na?in ista?i pojedine ta?ke setup-a ukoliko se akvarista pridržava nekoliko jednostavnih pravila.Principi:

 1. Sadite biljke u neparnom broju grupa.
 2. Sitnolisne biljke, npr. Rotala sp.?Green? treba saditi u centralnom delu pozadine, dok ?e biljke sa krupnijim listovima najefektnije izgledati u uglovima akvarijuma.
 3. Ne treba upotrebljavati biljke crvenih listova kao centralnu ta?ku setup-a, izgleda?e previše tamno i optere?uju?e.
 4. Biljke sa listovima tamnijih boja (tamno zelenih ili tamno crvenih) je najbolje saditi u uglovima i pozadi, dok ?e biljke svetlijih boja najve?u pažnju privu?i ako se nalaze u centralnom delu.
 5. Kamenje, biljke i grane drveta treba aranžirati tako da se postigne balans izme?u dobro osvetljenih i senovitih delova setup-a.
 6. Pesak umiruju?e, svetlije boje predstavlja odli?an kontras t živopisnosti boja vaših biljaka.
 7. Kada koristite kamenje u aranžiranju, kombinujte razli?ite veli?ine, veliko i malo, baš kao što je i u prirodi.
 8. Ivice kamenja treba da budu zaobljene, bez oštrih delova.
 9. Nije poželjno preterivati sa isticanjem kamenja, ukoliko naravno nije u pitanju Iwagumi koncept, posebno ne treba gomilati hrpe kamenja, kamenje koje je delimi?no obraslo mahovinom ili se pomalja iz rastinja deluje mnogo prirodnije i efektnije.
 10. Layout-i u koji se koristi ?istina prekrivena peskom svetlije boje u prednjem delu akvarijuma, predstavlja dobru alternativu layout-ima u kojima se koristi neka od nisko rastu?ih biljaka, npr. Glossostigma elatinoides, formiraju?i tepih u prednjem delu setup-a.
 11. Dobar na?in kreiranja originalnog layout-a, je formiranje padina koje se sa bo?nih strane spuštaju ka centru.

articles: bane1.jpg

Tehnike:

 1. Koristite tanak konac, neupadnjive boje za fiksiranje mahovine na kamenje ili panjeve.
 2. Mahovina privezana za kamen predstavlja dobar na?in da pokrijete praznine u layout-u.
 3. Upotreba grana ili velikog kamenja u pozadini, obraslih mahovinom, oko koih raste gusta vegetacija predstavlja dobar kontrast ?istini u prednjem delu setup-a.
 4. Fiksiranje paprati i biljaka iz porodice Anubias-a na kamen ili granu bi?e mnogo lakše i brže ako koristite gumice, prethodno odrezavši ve?i deo korenja.
 5. Anubije možete premeštati po volji ukoliko su privezane za neki kamen. Kamen postavite tako da se korenje biljke ne vidi.
 6. Biljke iz porodice Cryptocoryne treba saditi u delovima akvarijuma gde je postavljen deblji sloj podloge. Njihovo korenje raste jako i duboko.
 7. Biljke treba saditi u grupama, kre?u?i od višljih ka nižim. Jedna grupa treba da sadrži najmanje tri struka.
 8. Prva tri meseca biljke u novoj postavci ne treba trimovati i premeštati, omogu?avaju?i im nesmetan rast i razvoj.
 9. Sa?ekajte da stabla biljaka porastu do površine vode, tek tada ih skratite na polovinu dužine i zasadite pored mati?ne biljke.
 10. Mahovine i anubije su biljke koje zahvaljuju?i svom sporom rastu ?esto nalaze svoje mesto u Nature konceptu jer ne zahtevaju redovno skra?ivanje i održavanje.
 11. Cevi filtriraju?eg sistema i ostala oprema je manje uo?ljiva ukoliko je postavljena na bo?ne strane akvarijuma usled refleksije svetlosti koja se javlja na tim površinama.
 12. Ukoliko poželite da formirate ili odvojite delove supstrata razli?ite boje i svojstva, a da ih pri tome ne pomešate u jednoli?nu masu, iskoristite delove tankog kartona da napravite pregrade koje odvajaju površine, dodajte supstrat ili pesak, iznivelišite ih podjednako i zatim, pažljivo uklonite pregrade.
 13. Upotreba panjeva ili kamenja sa mahovinom u srednjem planu, može delovati kao barijera u supstratu koja spre?ava izravnjavanje formiranih padina.
 14. Ukoliko koristite pesak ili supstrat razli?ite boje u prednjem delu layout-a, iskoristite grane ili kamenje da vizuelno odvojite ili maskirate prelaz od jednog dela podloge ka drugoj.
 15. Rasveta koja je postavljena tako da baca svetlost od pozadine ka dnu, može ista?i talasanje vodene površine, daju?i joj tako prirodniji izgled.
 16. Za jednostavnije postavke iskoristite više manjeg kamenje i mahovinu, grupisane oko jednog ve?eg centralnog kamena.
 17. Posebno efektan izgled layout-a možete posti?i formiranjem supstrata koji se od centalnog dela spušta ka bo?nim i prednjoj strani, stavljaju?i grane obrasle mahovinom i papratima kao centralnu ta?ku postavke.

Tekst preuzet sa www.xylema.net

Preveo Bane