Iwagumi - kreiranje Iwagumi layout-a
Upisao Zveroguster u April 21 2008 07:00:05

Iwagumi - kreiranje Iwagumi layout-a


Postavljanje glavnog kamena:

Glavni kamen odre?uje kompletan utisak koji daje Iwagumi layout. Zato ovaj kamen pažljivo odaberite, imaju?i u vidu njegov oblik, veli?inu i ostale osobine. Pošto je pozicija glavnog kamena najvažnija, uzmite u obzir sve aspekte uklju?uju?i poziciju, smer i ugao pod kojim ga postavljate.
Ovde smo glavni kamen postavili na sredinu, bliže levoj stranici akvarijuma, tako da fokusna ta?ka ne bude na sredini.


Postavljanje drugog kamena:

Slede?e na redu je postavljanje drugog kamena po veli?ini. Njega smo postavili na suprotnoj strani od glavnog, i odredili smer i uglove kao i poziciju ova dva kamena. U Iwagumi layout-u redosled postavljanja kamenja je obi?no od najve?eg ka najmanjem.


articles: Zvero13.jpg


Postavljanje ostalog kamenja:

Nakon toga su postavljena tri kamena koja ?e, zajedno sa prva dva postavljena, ?initi kostur ovog Iwagumi-ja (kamenje obeleženo brojevima 1-5). Pored ovih smo postavili još kamenja koje je mnogo manje po veli?ini, tako da ono dopunjuje ve?e kamenje. Postavljanjem kamenja u cik-cak, dobija se utisak dubine layout-a. Prisustvo mnogo manjeg kamena (6) u blizini velikog kamenja, ?ini celokupan layout skladnim i mnogo prirodnijim.


articles: Zvero14.jpg

Pravljenje brežuljaka oko kamenja:

Po završetku postavljanja kamenja, koriste?i Aqua Soil Powder, napravili smo brežuljke oko kamenja. Pravljenjem nagiba od prednjeg ka zadnjem planu akvarijuma i posipanjem podloge izme?u kamenja, objedinili smo kompletnu sliku i stvorili jednu neisprekidanu celinu. Pazite da ne preterate sa slojem podloge u prvom planu akvarijuma.


Sa?enje biljaka ispred kamenja

Ako u akvarijum sipamo vodu tako da ona tek prekrije podlogu, sa?enje biljaka ?e i?i mnogo lakše. Sada smo postavili kamen?i?e na koje je vezana Riccia, duž linije prostiranja velikog kamenja. Onda smo posadili Hemianthus callitrichoides napred, i Glossostigma elatinoides pozadi. Upotreba niskih, sitnolisnih biljaka isti?e prisustvo kamenja.


articles: Zvero15.jpg


Sa?enje biljaka iza kamenja:

Iza pet glavnih kamenja, posa?eni su Blyxa rovoguineensis leaf i Echinodorus tenellus. Sa?enje iza kamenja je veoma bitno jer uti?e na prirodan izgled akvarijuma. U kona?noj formi, biljke i kamenje trebaju da layout ?ine prirodnim.


Punjenje akvarijuma vodom:

Na kraju, izabrali smo Eleocharis vivipara za pozadinu. Eleocharis tako?e ima ulogu da ?ini još ja?im utisak koji odaje kamenje. Prilikom sadnje smo vodili ra?una da ne poremetimo balans layout-a. Eleocharis smo sadili sa leve strane prema desnoj, do kamena broj 2. Kona?no, napunili smo akvarijum vodom, paze?i da ne poremetimo podlogu.


articles: Zvero16.jpgTekst preuzet sa: www.adana.com.my

Preveo i adaptirao: Zverogušter