CO2 drop checker
Upisao lp u October 17 2008 10:40:46


Ve? smo nau?ili iz prijašnjih tekstova da su manjak CO2 i njegove oscilacije naj?eš?i uzrok algi u biljnim akvarijima. Pomo?u drop checkera možemo dosta to?no procijeniti koliku koncentraciju CO2 imamo u akvariju te tako otkloniti mogu?e probleme sa algama, kao i mogu?nost trovanja živih organizama u akvariju.


Zašto drop checker?

Idemo od po?etka. Prije pojave te male staklene loptice akvaristi su mjerili koncentraciju CO2 u akvarijima pomo?u ph/kh tablica tako što bi izmjerili pomo?u testera ph i kh vrijednosti akvarijske vode, i zatim rezultate usporedili sa ph/kh tablicom iz koje bi ustanovili vrijednosti CO2 u mg/l.


                                               Images: lp 1.JPG


Ukoliko pogledamo malo po akvaristi?kim forumima, zadnjih par godina, ?esto smo mogli nai?i na teme kako su akvaristi takvim mjerenjima dobivali vrijednosti od preko 50 mg/l, ?ak i preko 100 mg/l. Kako je to mogu?e ako svi znamo da bi optimalna vrijednost trebala biti 20-30 mg/l, i da ribe ne podnose više vrijednosti (a još uvijek bi bile žive u tim akvarijima)?

Ili je pak bilo slu?ajeva da akvarist mjerenjima dobije rezultat kako ima dovoljnu koncentraciju CO2 u akvariju, al ima problem sa crnom ?upavom algom koja je tipi?ni primjer nedostatka CO2 u akvariju pri jakom svjetlu. U ?emu je onda problem?

Trik je u tome što se ta tablica oslanja na vrijednosti akvarijske vode u kojoj nema faktora koji utje?u na ph/kh vrijednosti. A mi akvaristi pak dodajemo dosta toga što utje?e na njihov odnos. Treset, panjevi, fosforna kiselina, nitrati samo su neki faktori koji utje?u na sniženje i pove?anje ph/kh vrijednosti akvarijske vode i tako dovode tablicu i njenu to?nost u pitanje. Takvom neto?nom na?inu mjerenja se stalo na kraj, poga?ate drop checkerom. Idemo prvo objasnit što je to uop?e  i kako funkcionira.

 

Na?in rada drop checkera?

Drop checker možemo opisati kao neku vrstu malog spremnika koji stavljamo u akvarij.  U njemu se nalazi voda naj?eš?e kh=4 tvrdo?e, sa dodanim ph reagensom i zrak koji spre?ava da akvarijska voda do?e u kontakt sa vodom u drop checkeru.


Images: lp 2.jpg

 

Kad mi po?nemo sa uvo?enjem CO2 u akvarij, akvarijska voda u tom trenutku sadrži više CO2 nego voda u drop checkeru. Kako se drop checker nalazi u akvariju, CO2 brzo prelazi iz akvarijske vode u zra?ni prostor u drop checkeru, te nakon toga  i u vodu (kh=4) sa ph reagensom. Ulaskom CO2  u vodu drop checkera, snižava se ph vrijednost te vode, a analogno tome ph reagens u njoj mijenja svoju boju. Ph reagens ?e prestat mijenjat boju kad se postigne ravnoteža izme?u molekula CO2 koje napuštaju akvarij i onih koje ulaze u akvarij.

 

Zašto kh=4 otopina?

Voda sa odre?enom kh vrijednosti se koristi kako bi ph/kh tablica profunkcionirala na pravi na?in bez utjecaja ve? spomenutih iona koji utje?u na vrijednosti vode. Zna?i mi želimo da na otopinu u drop checkeru ne utje?e ništa drugo osim molekula CO2. Da bi to ostvarili koristimo destiliranu vodu koja nema nikakvih iona koji ?e utjecat na ph, kh vrijednosti. Njoj  dodajemo sodu bikarbonu da joj dignemo kh vrijednost na željenu razinu. Obi?no se pravi otopina sa kh=4 vrijednoš?u. Sad pogledajte ph/kh tablicu opet pa ?e vam biti jasno zašto:


                                                Images: lp 3.JPG


Pri vrijednosti vode kh=4, i ph=6.5-6.7 ve?ina ph reagensa pokazuje svijetlo zelenu boju. Tada ?emo imat  izme?u 25-40 mg/l (ppm-a) CO2 u vodi i to je dovoljna koncentracija za rast biljaka. Ukoliko ?e vam otopina u drop checkeru biti žuto zelena to je previše CO2 i ribe su u opasnosti. Ukoliko ?e biti plavo zelena koncentracija CO2 je premala. Prili?no lako za uo?it, zar ne?

 

Kako napravit kh=4 otopinu?

Dodajte 6 grama  sode bikarbone u  1 litru destilirane vode. To nam daje 1 litru vode kh=200 vrijednosti. Sada uzmite 10 ml te vode i pomiješajte sa 490 ml destilirane vode i dobivate 500 ml vode sa kh=4 vrijednoš?u.

Pošto nemaju svi precizne vage, al imaju kh testere, može se na odre?enu koli?inu destilirane vode dodavat  po malo sode bikarbone  dok mjerenjem ne dobijete kh=4 rezultat.

 

Kako to izgleda u praksi?

Kod promjene vode u drop checker špricom ulijete kh=4 otopinu do pola staklene kuglice drop checkera. Potom nakapate 6-7 kapi ph reagensa  i lagano protresete, a otopina postaje tamno plava. Stavite drop checker u akvarij na vidljivo mjesto, na suprotnu stranu akvarija od co2 difuzora naravno. Nakon sat vremena vidjet ?ete kako se boja mijenja, a nakon 2-3 sata trebala bi zelena boja. Ako nije poja?ajte ili smanjite dovod CO2, ovisno jel boja plavozelena (premalo CO2) ili žutozelena (previše CO2). Ukoliko imate problema procijenit boju, stavit nešto bijelo iz drop checkera pa ?e se bolje vidjet (magnet za staklo može poslužit).


Images: lp 5.jpg                 Images: lp 6.jpg


Gdje nabavit drop checker?

Kod nas u du?anima je ?esto dostupan jedino JBL CO2 tester, a ukoliko želite stakleni možete naru?iti za male novce preko interneta. Ph reagens je tako?er stvar izbora, a od ovih nama dostupnih odli?an se pokazao Serin ph tester.


Odre?ene fotografije preuzete sa:

www.ebay.com