Trimovanje biljaka u Nature akvarijumu
Upisao Zveroguster u November 08 2008 21:35:54

Trimovanje biljaka u Nature akvarijumu

 

Izgled Nature akvarijuma ne zavisi samo od aranžiranja biljaka, ve? i od gajenja i održavanja biljaka tako da akvarijum ima prirodan izgled. Da bi se to postiglo, biljke trebaju imati što bolje uslove za rast.

Ali nije samo rast biljaka dovoljan za stvaranje zadivljuju?eg prizora. U slu?aju da se zanemare kada je trimovanje u pitanju, biljke bi vrlo brzo prebukirale akvarijum, pa je trimovanje neophodno kako bi kontrolisali njihov rast ali i doterivali izgled scape-a.

Postoje tri metode trimovanja. Prva je trimovanje stabljikastih biljaka i njihovo ?užbunavanje?. Druga je trimovanje niskih biljaka kao što je Glossostigma elatinoides kada se ne dozvoljava da tepih postane predebeo. I tre?a je odsecanje listova kod biljaka kao što su Cryptocoryne i Microsorum.

 

articles: Zvero20.jpg

 

Zadnji i srednji plan

Veliki broj akvarijumskih biljaka ima veliku reproduktivnu sposobnost i uspeva da se normalno razvija ?ak i kada im trimovanjem odsecamo njihove delove. Stabljikaste biljke posle svakog trimovanja razvijaju nove izdanke. Tako stabljike svaki put rastu sve guš?e i dobija se forma žbuna.

?est je slu?aj da su nodusi novozasa?enih stabljikastih biljaka duži, a listovi krupniji, pa se u?estalim trimovanjem nodusi skra?uju, a listovi postaju sitniji, te se i na taj na?in može dobiti na gustini žbuna. Isti je slu?aj i sa biljkom prednjeg plana Glossostigma elatinoides. Listovi koji rastu nakon sa?enja su nešto ve?i ali kasnije, nakon nekoliko trimovanja po?inju da rastu sitniji i guš?i.

Stabljikaste biljke se prvi put trimuju na malu visinu, a kasnije sve više, kako bi se broj stabljika u žbunu nakon svakog trimovanja udvostru?avao.

Važno je koristiti duga?ke i što oštrije makaze. Oštre makaze mnogo manje ošte?uju biljku kod trimovanja i tada ?e biljka mnogo brže po?eti da razvija nove izdanke.

Iako biljke koje vole senku, kao što su Cryptocoryne i paprati, rastu sporo, njihovo liš?e vremenom raste sve ve?e i ima tendenciju da zauzme ve?i deo akvarijuma. Zbog toga je potrebno odsecati velike listove i tako kontrolisati rast biljke.

 

Prednji plan

U prednjem planu Glossostigma može formirati debeli sloj i tada izdanci koji su u donjim delovima, ne dobijaju dovoljno svetla i po?inju odumirati. Zato gornji sloj biljke treba trimovati ostavljaju?i samo jedan sloj izdanaka i ne dozvoliti da on postane debeo. Pošto se Glossostigma mora trimovati vrlo nisko, blizu podloge, najbolje je koristiti makaze koje su pri vrhu zakrivljene.

Eleocharis acicularis se trimuje na isti na?in, nisko i paralelno sa podlogom. Ovo se može primeniti ako biljku obrastu alge, i tada se listovi odsecaju skroz do pologe, posle ?ega po?inju da rastu novi.

Ako se na ovaj na?in trimuju biljke koje sporije rastu, kao što su Marsilea hirsuta i Lilaeopsis brasiliens, nakon trimovanja ?e im trebati malo više vremena da nastave sa rastom. Kod ovih biljaka treba posebno odstranjivati starije listove koji po?inju da gube boju i listove koji su prekriveni algama. U?estalim trimovanjem biljaka prednjeg plana dolazi do toga da njihovo korenje po?ne izlaziti iz podloge. Tada je potrebno nasuti sloj sitnog šljunka i tako prekriti korenje, ina?e bi biljka  prestala sa rastom. Nakon trimovanja, novoizrasli listovi rastu guš?e raspore?eni pa tepih postaje kompaktniji.

 

Autor - Takashi Amano

Akvarijum - Kuzman

Preveo i adaptirao - Zverogušter