Otvoren akvarijum
Upisao Brainman u March 14 2007 23:26:45


articles: Akvarijum-art.jpg

Otvoren akvarijum

Ideja je da prevodom ovog teksta zapo?nem seriju tekstova o ovom tipu akvarijuma, pošto sam odavno ljubitelj otvorenih akvarijuma.


Otvoren akvarijum, bez stakla koje ga prekriva , sa lampama koje vise iznad njega daje novu dimenziju taradicionalnim akvarijumima . Da li izaziva probleme sa vlagom u ku?i? Da li ?e se listovi biljaka koji iza?u izvan vode osušiti I šta ?e biti sa ribama?


Otvoren akvarijum je moj omiljeni akvarijum. Daje novu dimenziju prostoru u kojem je.U njemu možemo posmatrati slobodno listove plutaju?eg bilja, cvetove divnih biljaka kao što su Lotusi i dosta amfibioznih biljaka koje izašavši izvode pružaju izuzetno ukrasan efekat. Tako?e otvoren akvarijum pruža bolje mogu?nosti za kvalitetno osvetljenje. Ali otvoren akvarijum može uticate na klimu u prostoriji mnogo više nego tradicionalni.

Relativna vlažnost vazduha

Zastrašuju?i primer dolazi od akvariste koji je otvoren akvarijum od 800 litara držao u sobi od 16 m2. ?uvao je diskuse I temperature vode je bila 28 c. Problem je izazvan time što je akvarijum intenzivno isparavao ,a najviše zbog velike razlike u temperature izme?u vode I prostorije. Tapete su se ubu?ale , a prozori su konstantno bili zamagljeni.Obi?no, otvoreni akvarijumi ne prave tolike probleme. Ali površina akvarijuma ne sme pre?i više od 2 % od ukupne površine prostorije ,tako da u sobi od 40 m2, otvoreni akvarijum ne bi smeo imati više od 500 litara. A rezlika u temperature ne bi trebala pre?i 5 c, da bi se evaporacija svela na minimum . Tako?e mora se obezbediti i redovno provetravanje prostorije . Još jedna stvar, biljke sa plutaju?im listovima mogu smanjiti isparenja jer na površini stvaraju grani?ni sloj koji zadržava velike koli?ine vazduha. Ako se promene ove mere predostrožnosti, vlažnost vazduha u prostoriji sa otvorenim akvarijumom može se pove?ati za do 5 %


articles: Otvoreni_akvarijum.jpg

Nau?nici tvrde da ?ovek ne može osetiti razliku u vlažnosti vazduha izmešu 30 i 70 % . Kada se vazduh prepozna kao suv ili vlažan ,naj?eš?e je to zbog nekih drugih faktora kao što su temperatura, ili neki gasovi. Tako da ljudi ne ose?aju pove?anje u vlažnosti vazduha u prostorijama sa otvorenim akvarijumom. Pore?enja radi , jedna osoba dnevno emituje 2.5 do 3 litara vode, a otvoren akvarijum od 800 do 1000 litara ,oko 20 litara nedeljno što prakti?no odgovara emitovanju jedne osobe nedeljno.


Osvetljenje


Razli?ite vrste lampi se mogu koistiti za otvoreni akvarijum. Postoje neke mane izvesnog broja lampi koje se mogu na?i na tržištu vazano, za primenu ovih u otvorenom akvarijumu .Ovaj problem vezan je za rasejavanje svetlosti pored akvarijuma,koji naj?eš?e nastane ako se postave previsoko. Me?uti danas postoji veliki izbor lampi ,a naro?iti se isti?u metal hayd lampe koje svojim osvetljenjem pružaju jako lep efekat .Amfibiozne biljke


Liš?e biljaka koje izlazi izvode može se osušti ako je relativna vlažnost vazduha suviše mala, a problem nastaje usled preniskog postavljanja osvetljenja.Novi listovi mogu se povremeno nekoliko puta dnevno vlažiti,ali to I nije baš najprakti?nije rešenje.Neke biljke se nikako ne mogu priviknuti na režim rasta iznad vode,ali opet, ve?ina biljaka koje se koriste u akvaristici se mogu gajiti I u otvorenom akvarijumu. Sve biljke iz roda Echinodorus- grandifolius,cordifolius,itd. Napreduju jako dobro u otvorenom akvarijumu, a neke vrste kao Tropica queen marble, produkuju predivno liš?e koje se dosta razlikuje od onog u void. SVe biljke iz rodova Hygrophila I Ludwigija svoju pravu lepotu pokazuju samo u otvorenim akvarijumima,a I Valisnerije koje, su isklju?ivo submerzne, i mnogo lepše izgledaju iz pti?ije perspective.


Ribe


Neke ribe mogu jednostavno isko?iti iz akvarijumart. To se može izbe?i ako koristimo plutaju?e bilje ,koje ribama daje dodatnu sigurnost. Bilo kako bilo neke ribe ?e bez obzira na okruženje uvek težiti da isko?e. Ali to nije dovoljan razlog da ne možemo bezbedno da napravimo otvoren akvarijum.

Autor Klaus Kristiansen

Prevod Vojs

Tekst preuzet sa www.tropica.dk