Vodene paprati - Tips and Tricks
Upisao Zveroguster u June 04 2009 17:34:15

Vodene paprati - Tips and Tricks

 

Biljke koje spadaju u vodene paprati su sigurno jedne od atraktivnijih pa ih ?esto vi?amo na fotografijama vrhunskih aquascape-ova. Ovde ?e biti re?i o tome kako da im obezbedimo povoljne uslove, uz par dodatnih saveta koji se ti?u ovih biljaka.

 

Osvetljenje i paprati

 

Od biljaka iz grupe vodenih paprati, u aquascaping-u su najzastupljeniji Microsorum-i i Bolbitis heudelotii.

Ono što je ve?ina nas mogla primetiti koriste?i paprati u akvarijumima je to da ovim biljkama odgovara slabije osvetljenje. To je potpuno ta?no, kako u vodi, tako i u emerznim uslovima, ali paprati se isto tako mogu prilagoditi i uslovima ja?eg svetla, i to je posebno važno kada želimo dobiti bujan izgled ovih biljaka. Tako na prvi pogled možemo znati pod kojim intenzitetom svetla je biljka rasla. Ako je svetlo jako, stabla ?e biti zbijena i kratka, listovi duga?ki i sitni, a boja ?e im biti svetlo zelena. U drugom slu?aju, pod slabim svetlom, listovi mogu dosti?i džinovsku veli?inu, i bi?e tamno zelene boje. Ako želimo posti?i takvu formu u high light akvarijumu, onda biljke trebamo postaviti tako da one visoke zaklanjaju svetlost i bacaju senku na paprati.

 

articles: zvero21.jpg

 

Slika 1 - Osvetljenje i paprati - Pod jakim svetlom listovi su sitniji i zbijeni, a potrebe za CO2 su ve?e. Pod slabim svetlom listovi su veliki i razmaknuti, a potrebe za CO2 su manje.

 

Ostali uslovi za rast paprati

 

Strujanje vode i CO2 su dva veoma bitna faktora za rast paprati. Ako pogledamo njihovo stablo i koren, prime?ujemo da su izrazito ?vrsti, pa zaklju?ujemo da je za ove biljke pogodna sredina sa nešto ja?om cirkulacijom vode. Ako je u akvarijumu slabija cirkulacija, može se desiti da korenje po?ne propadati.

U slu?aju da su biljke zahva?ene kon?astim algama, to obi?no može biti znak da je nivo CO2 nizak, da je povišen nivo fosfata i nitrata, ili da je strujanje vode slabo. Pre nego što se krene u borbu protiv algi, prvo treba odse?i i odstraniti listove koji su zahva?eni algama.

Pošto ove, kao i mnoge druge biljke, najbolje rastu u opsegu temperature 22 - 24C, treba obratiti pažnju na kvalitet vode i nivo CO2 preko leta, kada su temperature i preko 28C.

 

articles: zvero22.jpg

 

Slika 2 - Tehnika pri?vrš?ivanja za drvo ili kamen - 1. Sa biljke odse?i sve listove, ostaviti samo stablo; 2. Za drvo vezati dva do tri stabla zajedno; 3. Kada se korenje razvije, biljka ?e se sama pri?vrstiti za drvo.

 

Pri?vrš?ivanje paprati za drvo ili kamen

 

Ve?ina vodenih paprati u prirodi živi zaka?ena za panjeve, kamenje i druge biljke. Mi u akvarijumu imitiramo njihovo prirodno okruženje tako što ih vezujemo za drvo ili kamen na kome ?e rasti. Ova tehnika se masovno koristi u ure?enju Nature akvarijuma. Da bi mogle nesmetano da rastu, kada vezujemo biljke, trebamo im ostaviti dovoljno mesta da bi mogle razvijati koren, stablo i listove. Za vezivanje koristimo uglavnom gumice, ribarski najlon, konac i sl. Kada se razvije koren, gumice možemo skinuti, a biljka ostaje pri?vrš?ena za drvo ili kamen, baš kao u prirodi.

 

Tekst preuzet sa - www.cau-aqua.net

 

Preveo i adaptirao - Zverogušter