Postizanje efekta dubine i prostranstva u aquascaping-u
Upisao Zveroguster u February 05 2010 23:52:16
Postizanje efekta dubine i prostranstva u aquascaping-u


U ovom tekstu ?e biti objašnjeno na koji na?in svoj aquascape možete na?initi naizgled dubljim i prostranijim nego što u stvarnosti jeste, a svi ?emo se složiti da je to jedan veoma bitan deo kod koga neretko i oni iskusniji umeju da podbace.

Postoji više na?ina kako se postiže da akvarijum bude vizuelno ve?i.

Dimenzije akvarijuma

Prvu šansu da nešto uradimo povodom gore pomenutog, imamo još i pre nego što uopšte i po?nemo sa formiranjem akvarijuma. Radi se o dimenzijama akvarijuma koje ?esto predstavljaju nerešiv problem kada se ne odrede dobro. ?esto je zbog male širine akvarijuma gotovo nemogu?e prikazati dubinu scape-a, a ako je akvarijum viši nego što treba, ?esto se ne sti?e dovoljan utisak da je scape prostran. Dobar efekat se postiže ako je visina manja, a širina i dužina ve?a ali ipak ne treba previše odstupati od standarda.

Postavljanje podloge

Na samom po?etku formiranja akvarijuma imamo priliku koju ne smemo propustiti, a to je pravilno postavljanje podloge. Kao što ve? skoro svi znamo, podlogu treba postaviti tako da je najtanji sloj najbliži prednjem staklu i da se prema zadnjem staklu debljina podloge pove?ava. Ovim trikom ?emo u startu posti?i to da akvarijum izgleda mnogo dublji nego što jeste.
Kada smo ve? kod podloge, peš?ani puti?i koji se pružaju od zadnjeg prema prednjem staklu i koji su vrlo popularni u aquascaping-u, tako?e mnogo uti?u na posmatra?evo oko i ?ine scape dubljim. Puti? bi trebao biti najširi do prednjeg stakla, a postepeno se sužavati da bi najuži bio do zadnjeg stakla. Tako se sti?e utisak da puti? nestaje negde u daljini.

Hardscape

Kod odabira elemenata za hardscape treba obratiti pažnju jer ako smo i ovaj deo odradili dobro, napravili smo odli?nu osnovu za ono što nam je cilj.
Ovde ?emo mnogo posti?i ako grane postavimo tako da se one najdeblje nalaze bliže prednjem staklu i bo?nim stranama, a tanje bliže zadnjem staklu i centralnom delu akvarijuma.
Isto važi i za Iwagumi. Krupnije kamenje, odnosno dominantan kamen, se postavlja bliže prednjem, a sitnije prema zadnjem staklu.
Ovo je jedan od bitnijih detalja kada govorimo o dubini prizora jer se ovime postiže da ako se pravilno pozicioniraju, delovi hardscape-a, zbog razlike u veli?ini izgledaju kao da se nalaze na mnogo ve?oj udaljenosti jedni od drugih.

Izbor biljaka

Upotreba sitnolisnog bilja je vrlo poželjna jer ?ini aquascape ve?im nego što jeste. Naj?eš?e se sade u manjim grupama i pravilnim rastom i trimovanjem formira?e guste i bujne žbunove bez da ?ine scape ?teškim? i prenatrpanim. Biljke kao što su H. micranthemoides, Christmass Moss, Riccia ili Mayacca su idealne zbog svojih sitnih listova.
U manjim akvarijumima treba izbegavati krupnolisne biljke jer ga vizuelno smanjuju i to je ?esta greška koja se sre?e kod po?etnika.

Kompozicija

Kada govorimo o kompoziciji, ako odaberemo prave biljke i ispoštujemo deo sa prednjim, sredjim i zadnjim planom, uz pravilno trimovanje ?emo na pravi na?in odraditi prelaze od nižih ka višim biljkama i na taj na?in dodatno nametnuti bolji vizuelni utisak kod posmatra?a.
Greške koje se vi?aju kod po?etnika su naj?eš?e nedostatak srednjeg plana što dovodi i do toga da biljke u zadnjem planu deluju kao zid na kome se sve završava kao i pokrivanje ?itavog zadnjeg plana biljkama kada akvarijum gubi na dubini.
Dobar efekat dubine se postiže ako se u zadnjem planu, na pravom mestu, ostavi praznina tako da se vidi pozadina. To se ?esto koristi u kombinaciji sa puti?em, tj. praznina se ostavlja iza puti?a.

Izbor riba

Prisustvo sitnih riba kao što su Mikrorazbore, kompletira?e utisak o veli?ini akvarijuma. Prisustvo jata od 10-ak jedinki u akvarijumu od 25 litara izgleda?e veoma efekno. U nešto ve?im akvarijumima, od 60 i više litara, ve?e jato ?e izgledati još impresivnije ali i jato Razbora ili Tetri ?e imati solidan efekat. Ve?e ribe treba izbegavati u ovim slu?ajevima i koristiti ih u ve?im akvarijumima jer bi one imale loš efekat na manje akvarijume, ?ine?i ih još manjim ali i odvla?e?i pogled sa ?itavog aquascape-a.

Fotografija

Kada govorimo o fotografiji, jako je bitno znati na koji na?in fotografisati akvarijum, da bi izgledao što približnije onome kakav je uživo.Pod pretpostavkom da je sve ostalo ura?eno kako treba, evo još jednog malog trika:
akvarijum ?e izgledati dublje i prostranije ako je fotografija odra?ena sa manjom fokalnom dužinom. U suprotnom, akvarijum može izgledati previše dvodimenzijalno, ali ne treba preteraivati jer u tom slu?aju aquascape deluje neprirodno.

Pozadina

Pozadina je nešto što u ve?ini slu?ajeva možemo uvek menjati, a tako?e i nešto što u velikoj meri menja izgled scape-a. Treba eksperimentisati sa pozadinama i znati da svetla pozadina ?esto može ?otvoriti? scape i doprineti mnogo boljem utisku prostranstva. Dobar efekat se postiže i kad se takva pozadina dodatno osvetli sa zadnje strane.

Treba biti promišljen i imati na umu da krupnije greške mogu prili?no naruštiti kompletnu sliku ali ako ispoštujemo osnovna pravila i upotrebimo neke od trikova, mo?i ?emo uspešno ubediti druge da se ?ak i samim pogledom na fotografiju bezgrani?no dive harmoniji i prostranstvu našeg dela.


Deo teksta preuzet sa - www.aquascapingworld.com

Autor - Zverogušter