Lepljenje (pravljenje) akvarijuma
Upisao Aleksandar u April 02 2010 19:55:08
Sponzor ovog ?lanka:
Profesionalna izrada akvarijuma


Lepljenje Akvarijuma


Napomene


Ovaj tekst nije napisan kao uputstvo za lapljenje akvarijuma, on se samo bavi problematikom spajanja stranica stakla silikonom i idejama oko filozofije sklapanja i konstrukcije akvarijuma raznih dimenzija.
Za sve koji planiraju da lepe svoje akvarijume a u tome nemaju iskustva, nemoj da im ovaj tekst bude vodilja.

Uvod


U stalnoj trci za novcem, akvarista kao i svako drugi pokušava da uštedi gde god se za to ukaže prilika. Osnovna greška ve?ine akvarista je što uštedu krenu od samog po?etka formiranja jednog akvarijuma, a to je prva stavka koja se kupuje u takvim projektima, Akvarijum.
Kako su još uvek u manjini oni koji kupuju gotove akvarijume u radnjama, ostali se stalno pitaju od kog stakla može da se zalepe te i te dimenzije. Najvažnije je uštedeti na staklu, da bi se kasnije imalo više novca za ostale potrebštine. I tako do?emo u situaciju mnogih ciklidara koji zveri lepe od nebrušene deseteke umesto od brušene dvanestice pri ?emu štede nekih 100-tinak evra, da bi kasnije imali havarije crkavanja jata riba od 500 i više evra. Ko je tu šta i kako kalkulisao, njegovo je...

Elem, za po?etak bi trebalo napomenuti šta je sve osnova jednog akvarijuma pre nego do?e do njegovog punjenja.
Najsonovniji delovi su staklene stranice i silikon koji ih spaja. Sve ostalo je poželjno, ali nije neophodno. Da pri?u ne bih produbljivao ukrasnim lajsnama, pozadinama, trakicama i ostalim finesama, zadrža?emo se na najosnovnijem spajanju stranica silikonom.

Dakle, za jedan projekat sklapanja akvarijuma, potreban nam je silikon i 5 tabli stakla (uglavnom, plus ponekad i staklena oja?anja kao recimo u ovom slu?aju).

Mere za se?enje tabli


Da pri?a ne bude previše uopštena krenu?emo od konkretnih dimenzija ovog akvarijuma. Vlasnik je želeo da spoljašnje mere akvarijuma budu 150 x 53 x 50 D x V x Š.
Kako se akvarijum lepi oko dna (o tome više kasnije) i od stakla debljiine 10mm (i o tome više kasnije) imamo slede?e dimenzije za staklo:
150 x 53 2x (prednja i zdanja strana)
47,8 x 53 2x (leva i desna strana)
47,8 x 147,8 2x (dno)

Pažljivim premeravanjem, može se videti da je svuda ostavljen luft za 1mm silikona koji bi trebalo da drži ovaj akvarijum. Za manje akvarijume, ispod 100 litara koji se lepe staklom tanjim od 6mm za luft se uzima 0,5mm, dok se za zveri preko 1000 litara može uzeti i luft od 2 ili više milimetra. Sve zavisi od na?ina sklapanja i od samog majstora koji radi akvarijum.
Jedan akvarijum ovih dimenzija lepljen od stakla 10mm neophodno je da ima i oja?anja:
5 x 140 4x (donja glavna oja?anja i gornja glavna oja?anja)
5 x 47,7 3x (mostovi koji drže prednju i zadnju stranu)

Da se primetiti da mostovi imaju još jedan dodatan milimetar lifta za silikon. To ne bi trebalo da se ostavlja kada se kupuje brušeno staklo, jer ?e tada ve? ostavljeni luft biti dovoljan, ali u slu?aju kupovine nebrušenog stakla nikada se ne zna kako ?e staklo pu?u pri se?enju. Može se bez problema desiti da na kraju mostovi koji oja?avaju konstrukciju ne mogu da upadnu izme?u prednje i zadnje strane.

Osim navedenih oja?anja, postoje još i donja sporedna oja?anja, gornja sporedna oja?anja, uspravna oja?anja (koja se baš retko rade jer potpuno kvare estetiku), donji mostovi ili umesto njih mogu u obzir do?i i oja?anja poput duplog dna. Kada se koji tip oja?avanja koristi ili ne koristi zavisi od slu?aja do slu?aja i uglavnom sam majstor bira princip kako ?e oja?ati preduga?ke ili predimenzionisane akvarijume.

Prost primer je recimo akvarijum koji je nedavno bio predstavljen kod nas na internetu. Spoljašnje dimenzije su bile 180 x 80 x 20. Prednja i zadnja strana su bile brušene dvanaestice, dok je ostatak lepljen od stakla 10mm. Za silikon je ostavljeno po 1,5mm lufta.
Me?utim, kada su oja?anja u pitanju, ovde nije bilo prakti?no raditi bilo kakva donja oja?anja, ve? je najprostije i najprakti?nije uraditi duplo dno od dve desetke.
Tako?e, što se ti?e gornjih glavnih oja?anja, ona nisu mogla da se uzmu u obzir. Ako imate prostor da stavite ruku koji je svega 17,3cm koliko vam ostaje mesta ako imate dva oja?anja širine od po 5cm.
U tom slu?aju majstor je pribego rešenju dupliranja (ili tripliranja mostova) pa je svaki most (od 3 koliko ih je bilo) bio statavljen od po 2 par?eta desetke u sendvi?u da bi se pove?ala dodirna površina lepka koji hvata strane.


Potrebna debljina staklaU primeru s po?etka je ve? navedeno da ljudi obožavaju da štede na staklu, pogotovo kada sami sklapaju svoje akvarijume, pa je najve?a problematika kojom se filozofijom voditi kada je u pitanju izbor debljine.
Najbolja vodilja je iskustvo iskusnog majstora koji zna šta je ljudima pucalo, a šta i dan danas drži vodu.
Obzirom na srpsku kulturu da svi vole da budu najpametniji, umesto iskustva ljudi traže na netu razne tabele u nadi da ?e za isti novac koji imati dobiti koji litar vode više, ?ak i po cenu da menjaju dimenzije akvarijuma.
Evo recimo jedne od takvih tabela.

Kalkulator debljine stakla

Iskusnije majstori po ubacivanju nekoliko dimenzija za akvarijume u ovaj kalkulator odmah prime?uju da kalkulator ne radi nikakav prora?un, ve? da podatke vadi iz tabele obzirom na zadate vrednosti. I tako se vra?amo na tabele koje opet nastaju iskustveno.

Što se iskustva ti?e, evo teme sa foruma koja je probala da ih objedni:
Akvarijumi i potrebne debljine stakla

U pokušaju da i dalje probam da izbegnem tabelu, da?u tri osnovna na?ina za pronalaženje idealne debljine stakla.

1: Litraža

Staklo 3mm - Akvarijumi do 15 litara
Staklo 4mm - Akvarijumi do 55 litara
Staklo 6mm - Akvarijumi do 110 litara
Staklo 8mm - Akvarijumi do 220 litara
Staklo 10mm - Akvarijumi do 440 litara
Staklo 12mm - Akvarijumi do 800 litara
Itd.
Naravno, za grani?ne vrednosti manjih akvarijumart potrebna su oja?anja, dok se za ve?inu akvarijuma preko 250 litara oja?anja podrzumevaju.

2. Visina vodenog stuba

Staklo 3mm - Akvarijumi visine do 20cm
Staklo 4mm - Akvarijumi visine do 30cm
Staklo 6mm - Akvarijumi visine do 40cm
Staklo 8mm - Akvarijumi visine do 50cm
Staklo 10mm - Akvarijumi visine do 60cm
Staklo 12mm - Akvarijumi visine do 70cm
itd.
U ovom slu?aju se podrazumeva da duga?ki akvarijumi imaju oja?anja. Ona su potrebna za staklo 6mm preko 80cm dužine, za 8mm preko 100cm dužine, za staklo 10mm preko 120cm dužine, za staklo 12mm preko 140cm dužine, itd...

3. Kombinacija ova dva pravila

Pri ?emu možemo lepiti od 4mm akvarijum 40x40x40 ili od 6mm 50x50x50 koji ?e bez problema držati vodu bez i jednog oja?anja.
Ili recimo dobiti litražu od 240 litara koja se može zalepiti od stakla 6mm ako je akvarijum lepo oja?an sa dimenzijama 120 x 40 x 50 D x V x Š

A, kome ni ovoliko podataka nije dovoljno, možemo se pozvati i na DIN (DIN Deutsches Institut für Normung) nema?ki nacionalni zavod za standardizaciju.
Naime, standard za akvarijume od stakla je DIN32622

DIN 32622 standard pri davanju preporu?enih debljina pre svega podrazumeva da se za sklapanje koristiti brušeno, žareno staklo (ne mešati ovaj pojam sa kaljenim staklom) a za slu?aj da temperaturne oscilacije na lepljenom akvarijumu nisu ve?e od 50 C stepeni dovoljno je da staklo bude samo obrušeno. U nadi da su stakla, koja nabavljamo kod nas na tržištu, žarena, obavezno table pre sklapanja trebamo obrusiti. A što se ti?e temperaturnih oscilacija, obzirom da akvarijum stoji u grejanom stanu i da ima stalnu temperaturu, teško da ?emo dogurati do 50 C temperaturnih razlika. Laminirana stakla se po DIN-u smatraju nepodobnim zbog mogu?nosti delaminacije usled nezašti?enosti laminiranog sloja.

Osim opisa stakla DIN 32622 opisuje i zateznu ?vrsto?u silikona kojim treba lepiti akvarijume. Samim tim svaki silikon na kome piše da je akvarijumski treba da ima oznaku da je po ovom standardu.


Evo tabele koja po DIN 32622 daje debljinu stakla za dno:

Evo tabele koja po DIN 32622 daje debljinu stakla za stranice:Pri izboru mera za svoj akvarijum uvek možete baciti pogled na standardne dimenzije koje pravi neka od velikih svetskih ku?a.
Evo recimo mera koje radi ADA.


Serija Cube Garden:
(D/Š/V)

Cube Garden Mini S (31x18x24cm, 5mm Glass)
Cube Garden Mini M (36x22x26cm, 5mm Glass)
Cube Garden Mini L (45x24x30cm, 5mm Glass)
Cube Garden 30-C (30x30x30cm, 5mm Glass)
Cube Garden 45-C (45x45x45cm, 6mm Glass)
Cube Garden 55-C (55x55x55cm, 10mm Glass)
Cube Garden 45-F (45x24x16cm, 5mm Glass)
Cube Garden 45-P (45x27x30cm, 5mm Glass)
Cube Garden 45-H (45x30x45cm, 6mm Glass)
Cube Garden 60-F (60x30x18cm, 5mm Glass)
Cube Garden 60-P (60x30x36cm, 6mm Glass)
Cube Garden 60-H(30) (60x30x45cm, 6mm Glass)
Cube Garden 60-H(45) (60x45x45cm, 6mm Glass)
Cube Garden 75-F (75x30x20cm, 6mm Glass)
Cube Garden 75-P (75x45x45cm, 8mm Glass)
Cube Garden 75-P (75x45x60cm, 10mm Glass)
Cube Garden 90-F (90x30x20cm, 6mm Glass)
Cube Garden 90-P (90x45x45cm, 10mm Glass)
Cube Garden 90-H (90x45x60cm, 10mm Glass)
Cube Garden 120-F (120x30x20cm, 6mm Glass)
Cube Garden 120-P (120x45x45cm, 12mm Glass)
Cube Garden 120-H (120x45x60cm, 12mm Glass)
Cube Garden 180-P (180x60x60cm, 15mm Glass)


Oko dna ili na dno (ve?ita dilema)U poslednje vreme sve je manje i manje akvarijuma koji se lepe na dno. Zbog sve ve?e težnje da se akvarijumi dovedu do savršenstva, lepljeni na dno gube bitku.
Naime, pri naknadnom ukrašavanju samolepljivim trakama, akvarijumi lepljeni oko dna ne daju otpor ukrašavanju, dok akvarijumi lepljeni na dno imaju veliki manu u premoš?avanju dela staklo-silikon-staklo.

Ako se pitate koji akvarijum od ta dva na?ina lepljenja je ja?i, odgovor je podjednako. Podjednako ako su lepljeni kako valja i ako su postavljeni na idealno ravnu policu.
Me?utim, ako nisu lepljeni kako valja ili ako su postavljeni na neravnu policu može do?i do problema kod oba tipa. Na neravnoj polici, akvarijumu lepljenom na dno lakše pukne prednja strana, dok akvarijumu lepljenom oko dna ume da pukne dno ili da se razlepi. To ve? ne zavisi od jednog faktora i ne mora da bude pravilo.

Šta je uopšte teralo ljude da lepe akvarijume na ovaj ili onaj na?in akvarijume i da se još prepucavaju oko toga.
Pa, kao što svaki ciga svoga konja hvali, tako i svaki majstor za sebe tvrdi da je najprecizniji i najkvalitetniji u svom zanatu. Me?utim, istina je savim daleko od toga.
U vreme (pre 2000-te) kada je izbor silikona bio jadan i kada se lepilo ?im se moglo, lapljenje oko dna je bila sigurnija varijanta. Za veoma retke silikone, postojala je mogu?nost da tabla pri lepljenju kada se spusi istisne sav silikon i pri tome dodirne dno. Što bi zna?ilo da pri malo neravnoj polici akvarijum puca u najavi.
U to vreme, samo oni koji su mogli da dobave guste silikone lepili su akvarijume sistemom na dno. To je bio prakti?niji i lakši na?in što se samog postavljanja i lepljenja trakica ti?e.
Lepljenje oko dna jeste imalo problem fiksirnih traka koje smetaju pri postavljanju, ali je definitivno rešavalo problem retkog silikona. Naravno, akvarijumi lepljeni oko dna imaju i problem brze selidbe. Za njih nema mrdanja bar prvih 12h posle lepljenja, dok su akvarijumi lepljeni na dno mogli da se pomeraju ve? posle par sati, naravno uz malo pažnje.

Tako je bilo nekad, a sada...
Sada je na tržitu dovoljno kvalitetnih silikona i stega, zbog ?ega se gubi potreba za fiksirnim trakama pa je potpuno sve jedno kojim sistemom lepite akvarijum. Jedino što može presuditi u korist lepljenja oko dna je estetsko ukrašavanje samolepljivim folijama. Ono naravno nije zatupljeno u ve?ini velikih litraža, ali za ve?ina akvarijuma ispod 200 litara je to osnovni vid ukrašavanja, pa je lepljenje oko dna i najzastupljenije zadnjih godina.

SilikonSpajanje stranica akvarijuma radi se silikonskim lepkom za akvarijume.
Silikoni za lepljenje akvarijuma u odnosu na ostale silikona sa tržišta imaju par prednosti. Obavezno su gusti, ?ime olakšavaju rad i osiguravaju kvalitet izrade; na acetatnoj su osnovi (nisu neutralni) i nisu fungicidni, dakle nemaju sredstva za suzbijanje gljivica u sebi. Uglavnom se kod nas mogu na?i u dve boje, u providnoj (transparentnoj) ili crnoj varijanti. Od samog vlasnika akvarijuma zavisi koji ?e izabrati za sklapanje.
Zašto je bitno da silikon za sklapanje bude baš akvarijumski, a ne bilo koji sa police u radnji kada kupujete!
U slu?aju da na silikonu stoji da je za akvarijume, obavezno proverite da li isti ispunjava uslove prema DIN32622 standardu.

Osnovna namena akvarijumskog silikona je da može da drži veliku težinu, što ne mora da bude uvek opšta namena silikonskih lepkova. Silikonski lepkovi u gra?evinarstvu uglavnom pridržavaju ili dihtuju odre?ene predmete. U našoj zemlji, može se desiti da proizvo?a? silikona nije i proizvo?a? mase, ve? samo firma koja pakuje silikon u tube, a pri umešavanju ve? kupljene silikonske mase u istu dodaje punioce. Takav razre?en silikon nije dobar za akvarijume. Uglavnom ima manju izdržljivost, loše prianja i lepi površine i redak je, što otežava lepljenje. Dakle, pri lepljenju koristite proverene silikone. Akvarijumski silikoni bi trebali da budu 100% ?isti bez punioca.

Konkretno, za sklapanje ovog akvarijuma, upotrebljen je Silrub AQ, belgijskog proizvo?a?a silikona Soudal. Naravno, svaki majstor koristi silikon koji se njemu pokazao najbolje i koji mu je lako dobavljiv i pristupa?an cenom. Obzirom da silikonski lepkovi po 1 cm2 mogu da drže i do 20kg, bilo bi najbolje kada bi ste za dati silikon koji kupujete mogli da vidite tabelarno prikazane karakteristike izdržljivosti i otpornosti, ali kako to skoro nikada nije slu?aj, mora?ete se osloniti na iskustva starijih. Imajte na umu da ?ak i ako znate karakteristike datog lepka, to ne mora da zna?i da ?e on toliko i držati. Površine koje se lepe nikada nisu idealno ravne i idealno ?iste, što samim tim umanjuje kvalitet drže?eg sloja.

Iz karakteristika silikona (koje uglavnom ne?ete saznati od prodavca) možete videti i vreme potrebno za obrazovanje površinske korice pri silikoniranju (sušenju) lepka (što je za Soudal oko 7 min) i vreme za potpunu polimerizaciju lepka u sloju od 1mm (što je ovde 12h). Naravno, ova dva faktora uveliko zavise od temperature i od vlažnosti vazduha u postoriji. Što je toplije i što je ve?a vlažnost vazduha, silikon brže steže.
Podaci koje sam naveo važe za 20 C i za 65% v.v. Da bi silikon uopšte i krenuo da se steže, neophodna je voda iz vazduha koja u?estvuje u hemijskoj reakciji samog o?vrsnavanja. Obzirom na potrebnu brzinu stezanja akvarijuma, sami podesite potrebne uslove za rad.

Više o silikonima možete na?i u temi:
Silikon - lepak za spajanje akvarijuma

Obrada staklaNajidealniji slu?aj pri nabavci stakla je kupovina stakla koje je se po se?enju obra?uje (brusi) na NC mašini. Ivice su idealno obra?ene, pod pravim uglom i bez prslina koje bi kasnije mogle izazvati pucanje akvarijuma. Me?utim, obzirom da su mašine za brušenje skupe i da ih uglavnom imaju samo veleprodaje, do?i do kvalitetno obrušenog stakla diže cenu staklu za nekih 20% i zahteva dodano ?ekanje. ?ekanje je uglavnom deo koji se ne da prebroditi, te se ve?ina projekata sklapa na brzinu i po sistemu što pre, a onda imamo svo vreme ovog sveta da gledamo i ?ešemo se o neobrušene ivice svoga akvarijuma. Što je akvarijum ve?i i potrebno staklo deblje, to se neobrišene ivice bolje vide i više zapadaju za oko.

Zašto je bolje imati obrušeno staklo nego obi?no ise?eno bez brušenja:
1 - Nema mikroprslina na ivicama stakla koje bi eventualno olakšale pucanje akvarijuma u slu?aju manje nezgode.
2 - Silikon ima idealno ravnu površinu na koju naleže, te je samim tim akvarijum sigurniji protiv odlepljivanja i curenja.
3 - Manja je mogu?nost da se ozledimo i ise?emo ako je staklo obrušeno.
4 - Estetika.

Naravno kada se misli na brušenje stakla, treba imati na umu da se brušenje izvodi u nulu, nikako sa oblim ili ise?enim ivicama što bi te kako poremetilo dodirnu površinu mesta gde silikon treba da hvata.

E sad...

Ako ste se odlu?ili za jeftiniju (i bržu) varijantu, te ste nabavili ne brušeno staklo, imajte na umu da ste kod sebe ku?i doneli "živo staklo". Nekada su akvarijumi od staklorezaca prili?no ?esto pucali, što je bila fatalna kombinacija retkih silikona i živog stakla. Živo staklo je prepuno mikroprslina spremnih da se otvore, što je u slu?aju lepljenja sa retkim silikonom dobitna kombinacija za poplavu.

Tek dobijeno staklo pre lepljenja treba pripremiti.

Potrebno je obraditi i o?istiti ivice na koje ?e se kasnije sipati silikon. Dakle, žive ivice na koje je ultra lako ise?i se treba obraditi ili vodenom šmirglom ili sitnim kamenom za brušenje. U samom postupku brušenja kamen ili šmirglu konstantno treba natapati vodom. Kako zbog hla?enja, tako i zbog spre?avanja sitne staklene prašine da leti u vazduhu oko nas.

Kod stakala koja nisu suviše umazana petrolejom posle se?enja, posle ovakve obrade u kojoj se po ivicama prospe dovoljno vode, dovoljno je krpom obrisati tu vodu što ?e ujedno i o?istiti i staklo, te je samim tim akvarijum ve? spreman za lepljenje.

Kod ve?ih zaprljanja, ?iš?enje ivica treba odraditi temeljno posle obrade. Po ?iš?enju, obrisati sve suvom krpom.


Oja?anjaDuga?ki akvarijumi moraju da imaju gornja glavna oja?anja zbog spre?avanja izvijanja stakla i pravljenja takozvanog "trbuha". Naravno to sve zavisi od širine i visine akvarijuma.
Oja?anja su obavezna:
za staklo 6mm ako dužina prelazi 80cm,
za staklo 8mm ako dužina prelazi 100cm,
za staklo 10mm ako dužina prelazi 120cm
za staklo 12mm ako dužine prelazi 140cm,
itd...
Ovo sve važi ako se datim staklima prave dimenzije predvi?ene gore navedenim pravilima, za posebne nestandardne dimenzije ova pravila ne moraju da važe.

Akvarijumu, koji prikazujemo u ovom slu?aju, sa dužinom od 150cm i visinom od 50cm, za staklo od 10mm, potrebna su gornja oja?anja.
Most koji povezuje prednju i zadnju stranu ne bi bio neophodan u slu?aju da je akvarijum lepljen od brušenog stakla i da akvarijum leže na idealno ravnu policu. Kako ovo nije slu?aj akvarijum ?e osim dva glavna gornja oja?anja (širine 5cm) imati i tri mosta (širine 5cm). Jedan centralni most od 10cm u ovom slu?aju bi bio i više nego dovoljan i tada bi akvarijum imao "H oja?anje". Me?utim, vlasnik je zbog postavljanja kliznih lajsni za poklopce poželeo stakla sa još dve strane. Stoga nemamo jedan most od 10cm ve? 3 mosta od po 5cm te je ovaj akvarijum oja?an sistemom "merdevina".

Sama glavna oja?anja se kod akvarijuma koje želimo dobro da oja?amo rade od ivice do ivice bo?nih strana. Pri merama uvek trebamo oduzeti po 1mm za sloj silikona. Me?utim, u ovom slu?aju to nije bilo neophodno obzirom da ove dimenzije može držati i staklo od 8mm bez problema. Na dužinu od 150cm, dužina gornjih oja?anja uzeta je 140cm, da bi sa strane ostao luft od po 4cm. Kroz zazor koji je ostavljen, bi?e mesta za kablove, greja?e, creva od kanistera, itd.

Sama glavna oja?anja se lepe dan pre sklapanja akvarijuma, što ne zna?i da ne postoje i sistemi kada se sve može odraditi i u jednom danu ali uz prili?ne komplikacije oko izrade.
Stranice se obore i oja?anja se lepe na 1cm (zato što su mostovi debljine stakla 10mm) od gornje ivice pod pravim uglom sa stranom. U slu?aju da su mostovi od stakla debljine 6mm ili 8mm, onda se oja?anja lepe na toj udaljenosti od ivice strana.

Samo u posebnim slu?ajevima oja?anja se ne lepe na stranice ve? preko njih. Naravno, ovo je mnogo manje sigurno oja?avanje obzirom da je silikon otporniji na istezanje nego na smicanje. Isto tako glavna oja?anja se mogu lepiti na stranice bez ostavljanja zazora za mostove pri ?emu se onda mostovi lepe preko oja?anja i cele stranice, što je slu?aj koji se re?e sre?e i radi se samo po želji ili potrebi.

Mostovi se pri merama obavezno uzimaju za 1 do 2 mm uži od bo?nih strana i pri lepljenju se taj luft (ako ga bude) popunjava silikonom.

Slika ve? zalepljenog glavnog oja?anja na prednju stranu.

Oja?anja dnaDonja glavna oja?anja, dodaju se kao i gornja oja?anja. Obzirom da se i ona mogu lepiti dan pre sklapanja akvarijuma (min 8h ranije što važi i za gornja oja?anja), ona se lepe za dno akvarijuma i njihova dužina može biti maksimalno koliko i dužina dna. U ovom slu?aju nismo uzimali knap dužinu ve? je tako?e uzeta dužina od 140cm. Širina može biti proizvoljna, i što šire, to je dno ja?e, a konstrukcija kvalitetnije drži. U ovom slu?aju, i ako su donja oja?anja bila nepotrebna, ipak smo ih dodali zbog dodatne sigurnosti i bila su širine 5cm.
Donja glavna oja?anja pove?avaju širinu hvata silikona kojom se donji deo akvarijuma drži za prednju stranu. Time smanjujemo mogu?nost da akvarijum u tom delu popusti i procuri.

Evo kako izgledaju strane akvarijuma 12h pre lepljenja. Naslagane su jedna na drugu zbog uštede prostora u stanu.
Mogu se videti prednja i zadnja strana sa glavnim gornjim oja?anjima i na njima dno sa dva glavna donja oja?anja.
Silikon za donja oja?anja je nanesen u obliku zmije. Oko donjih oja?anja je tako?e zaliven silikon da voda ne bi ulazila u prostor izme?u dna i oja?anja što bi vremenom u tom delu uzrokovalo rast algi ili mikroorganizama koje je posle nemogu?e oprati odatle.

Duplo dnoKada smo par dana kasnije postavljali ovaj akvarijum, shvatio sam da ?e ova donja oja?anja i te kako biti od koristi, nasuprot razmišljanju da nisu bila potrebna.

Naime, polica na koju je trebalo da do?e akvarijum bila je užasno kriva. Imalo je mesta da se niveliše samo sa stiroporom od 3cm, mada joj ni 10cm stiropora ne bi pomoglo. Tada sam zažalio što akvarijumu nisam napravio duplo dno.

Duplo dno daje akvarijumu ogromnu ?vrstinu i dozvoljava mu da izdrži punjenja na ekstremno krivim policama. ?ak i ako do?e do pucanja dna zbog ekstremnih uslova, ne?e do?i do poplave u stanu, ve? samo do punjenja sloja izme?u dva dna koja su slepljena silikonom.
Za manje akvarijume duplo dno se radi pomo?u tabli istih dimenzija.
Me?utim, za ve?e tj duže akvarijume, duplo dno se radi iz kombinacije 1 dno plus 2 dela odozgo ili 2 dole plus 3 par?eta odozgo. Ima raznih kombinacija i u svim kombinacijama treba voditi ra?una da se ostavlja luft za silikon od po 1-2mm izme?u stakala. Filozofija nekih majstora da u tom delu ostavljaju 5 do 10mm zazora izme?u stakla i sve to popunjavaju silikonom pod parolom da dno treba da radi je potpuno promašena. Dno ne treba da radi. Dno treba da je fiksirano i da drži težinu celog akvarijum i strana na sebi.


Fugne u nulu
Jedan od na?ina da pri lepljenju akvarijuma sve ne zabrljate i da na kraju akvarijum koji je sklopljen li?i na nešto je koriš?enje trakica. U pitanju su samolepljive trake koje koriste moleri širine 2 do 3cm.

Sa staklo širine 10mm od slu?aja do slu?aja, trakice se lepe na 1-2mm širu osnovu pre samog nasipanja silikona. One pripremaju teren za perfektno odra?en akvarijum.
Evo trakica za gornje glavno oja?anje. Ostavljeno je po 1mm lufta levo i desno.Naravno, nije najve?a nauka zalepiti trakice ve? je najve?i deo problematike kako skinuti trakice posle sipanja silikona i fugovanja.

Fugovanja je prelazak prstom preko sloja silikona na spoju dva stakla. Po nekada niste dovoljno sipali na samom spoju, pa je pre prelaska prvo potrebno dodati još malo slikona. Prstom se sve istisne u nulu prema spojevima traka, pa se trakice tek onda skidaju. U slu?aju da se sav višak fugovanjem ne skine, zajedno sa trakom povu?i?ete i dosta silikona te ?e se sve razmazati. Tada ?e sve ispasti gore nego da traku niste ni koristili.
Obavezno uz sebe imajte papiri?e za brisanje ruku od viška silikona. Nikako od starih novina, ve? isklju?ivo od kvalitetnijih masnih ?asopisa ili kakvog iskoriš?enog papira od štampa?a. Idelani papiri?i su kvadrati 7x7cm.

Evo skidanja trake posle fugovanja glavnog oja?anja. U ovom slu?aju, lepljenje glavnog oja?anja u nulu nije bilo potrebno obzirom da se ne?e videti u stalnoj postavci akvarijuma, ali je zbog teme ipak bilo potrebno slikati ovu majstoriju.

Trakice se osim za glavna oja?anja (gde mahom nisu potrebne, osim za otvorene tipove ve?ih akvarijume) koriste i za spojeve glavnih strana. Tu su skoro uvek obavezne.

Taj glavni spoj je najotvoreniji i mora biti odra?en do perfekcije.
Evo slika trakica spremljenih za poravnjanje fugni po spajanju glavnih strana.

Redosled i princip spajanja stranaDno se postavi na ravnu površinu ispod koje se postave novine ili bilo šta što spre?ava umazivanje postolja silikonom. U našem slu?aju to su bile table stirodura na kojima smo lepili.
Sa donje strane zalepe se providne široke selotejp trake koje u dužinu štr?e 10-tak cantimetara. Kada se postave strane, one ?e se prelepiti i fiksirati ih. Po jedan levo i desno i po dve napred i nazad.

Spremni smo za sipanje silikona. Evo sistema sipanja na oja?anje. Prstom se centrira i trži pravac.

U ovome vam niko ne može pomo?i da nau?ite dok se sami ne oprobate.
Ovo oja?anje je potom lagano spušteno i pritisnuto dok ne ostane debljina od 1mm silikona. Potom se fuguje i skidaju trakice.

Postavljanje prve strane se radi ukoso da se nebi pomerile trakice i uvukle izme?u stakla i silkona. Potom se ispravi od spolja prema uspravnom, lepo se pritisne i podignu se trake koje ?e uhvatiti zadnju stranu za dno.

Evo kako izgleda sa strane u makromodu. Treba imati na umu da je dno u ovom slu?aju za 22mm uže od glavne strane pa dvojica koja spuštaju stranu moraju sa obe strane ostaviti podjednako. Bitno je sve odraditi iz prve. Svako sklanjanje i pomeranje ?e toliko razmazati silikon da je potom potrebno ?iš?enje i sve se radi iz po?etka.
Ovo je ve? stvar iskustva.

Evo odnosa dna i zadnje strane kada su ve? postavljeni.

Obzirom da dno ne radimo u nulu jer ?e biti prekriveno peskom i sakriveno lajsnom sa prednje strane, nema postavljanja trakica u tom delu. Pre fugovanja celom dužinom izme?u dna i strane, treba prvo postaviti bo?nu stranu.

Postavljanje bo?ne strane radi se na slede?i na?in.
Zadnja strana se blago nagne unazad pod uglom do 30stepeni u odnosu na osnovi položaj, namaže se slikon, bo?na strana se spusti donjim delom i izravna sa ivicom dna. Lepo se pritisne dole i namesti u položaj u kom ?e stajati. Potom se zadnja strana vrati u po?etnu poziciju, pri ?emu se centrira sa bo?nom stranom. Istisne se silikon koliko je potrebno i fugovanje može da po?ne.

Ukoliko je potrebno na svim slojevima se doda silikon i krene se sa fugnovanjem. Pri tome pomo?nik lagano pridržava dve strane na svom mestu. Kada se sav višak silikona zamaže ili istera, skidaju se trakice. Po skidanju trakica, presavijenim papirom se skine višak silikona sa spoljašnjeg vertikalnog spoja, prelepljuje se donja traka i na kraju postavlja ugaona stega.

Ugaona stega i trake sa dna ?e pomo?i da se cela konstrukcija ne pomeri pri dodavanju ostale dve strane. Konstrukcija je sada stabilna i zadihovana, te se može pre?i na dodavanje druge bo?ne strane.

Ponovo imamo sli?an postupak.
Sipamo silikon na spoj dna i bo?ne strane. Ovog puta kao oslonac služi podloga pa nema potrebe da se mlaz silikona prati prstom.

Sipamo silikon na spoj glavne i bo?ne strane
. Zbog nemogu?nosti rada levom rukom, metoda držanja pravca prstom je ovde neupotrebljiva (osim ako silikon ne sipate na bo?nu stranu) te uvek pomaže slobodan stil sipanja. Evo kako to može da izgleda.
Ne treba se plašiti zbog ovakve zmije, kada se strane pritisnu sve ?e se izravnati i silikon ?e popuniti spoj.

Ovog puta ne možemo zadnju stranu da nagenmo unazad.
Da je na izradi bilo više ljudi, mogle bi se odradaiti obe bo?ne strane u isto vreme, a da se potom zadnja strana vrati u poziciju. U ovom slu?aju mora?emo se precizno igrati i uklapati.

Bo?na strana se lagano spusti na na 5mm od zadnje i na 1mm od dna (da je ne bi uhvatila donja trakica).
Lagano se povi?e prema zadnjoj strani da istisne lepak do 1mm i spusti na dno.
Lepo se iscentira, zalepi se donja traka i fugovanje može da po?ne. Opet možemo dodati lepka ako fali i krenuti sa isterivanjem viška.

Skidamo spoljašnji sloj silikona koji je istisnut, skidamo trakice i nameštamo stegu.

Skidanje spoljašnjeg suvišnog (istisnutog) sloja silikona papiri?em.

Sada na red dolazi i poslednja stranica (prednja).
Sipamo silikon svuda gde treba, stranu nageno pod uglom od 30 stepeni u odnosu na veritkalu i ubodemo je u donji deo koji je napunjen silikonom. Lagano je nagnemo prema napred dok se lepo pod pravim uglom ne spoji sa bo?nim stranama.

Ovo dva ?oveka rade sinhrono, na slici ispod možete videti kako izgleda kada jedan krene brže od drugog i zaglavi mu prst izme?u strana i silikona. Ovo nije ništa strašno. Lagano se vratimo unazad, papiri?ima obrišemo silikon, dolijemo silikon tamo gde smo ubrljali i ponovo vratimo sve na mesto.

Kao i do sada nastavljamo posao.
Zalepimo donje trake spolja.
Dolijemo silikon ako treba.
Isfugnujemo.
Skinemo višak spoljašnjeg silikona.
Skinemo unutrašnje trake i dodajemo stege.
U našem slu?aju imali smo samo 2 stege, te smo na ova dva mesta dolepili širokom trakom.

Sada kada je konstrukcija gotova, vreme je da zalepimo i mostove.
Pažljivo premerimo i spustimo mostove gde treba da stoje.
Oblepimo trake gde treba.
Sipamo silikon.

Lagano pritisnemo most na dole, paze?i na to da je glavno oja?anje još uvek sveže.
Po istiskivanju, uklanjamo višak silikona i sklanjamo trakice.

Istim postupkom odradimo sve mostove. U ve?ini slu?ajeva je samo jedan most u pitanju, ali to nije uvek tako.

Isfugnujemo sve ivice lepo, poskidamo molerske trake, stavimo dodatno široke providne trake ako trebaju da drže koje staklo i akvarijum je spreman da se suši.

Posle 24h, akvarijumu skidamo stege i trake sa strane (koje ne bismo imali da smo imali 4 stege).
Akvarijum obaramo na bok i skidamo mu donje trake. Da smo akvarijum lepili na novinama, mogli bi smo sada i novine poskidati, ali se od stirodura koji smo koristili sam odlepio. Ostavimo ga na boku da se osuši još par dana.

Na uputstvu za silikon piše da se suši (silikonira tj polimerizuje) oko 2mm na 24h u sobnim uslovima. Kako drže?i sloj bo?ne i prednje strane ima oko 12mm, to zna?i da bi sa svake strane silikon uhvatio, treba 3 dana sušenja.

Ovaj akvarijum je punjen 4 dana posle sklapanja i silikon ni u jednom sloju nije pokazao ni mehuri? vazduha. Zbog nepoznavanja uslova vazduha na kom se akvarijum suši, slobodno ga ostavite jedno 10 dana da silikon stegne kako valja.


Zaklju?akOvim tekstom je prikazano sklapanje jednog akvarijuma dimenzija 150x53x50 (d/v/š) od stakla debljine 10mm.

Kao što je kroz tekst navedeno razli?iti akvarijumi imali bi razli?ita rešenja oja?anja, lepljenja, debljine stakla i samog pristupa spajanja.

U ovom slu?aju pri sklapanju nije vo?eno ra?una u filitraciji (zbog ?ega se po nekada raspored oja?anja izmešta) niti o mogu?nosti odlivka za kontinulanu zamenu vode.

Lepljenje manjih akvarijuma je prili?no manja filozofija, dok se za lepljenje ve?ih akvarijuma možda treba uzeti u obzir i statika plo?e na kojoj ?e biti postavljeni.

Kod zna?ajno ve?ih akvarijuma sklapanje se vrši na licu mesta, tj tamo gde ?e akvarijum stajati za uvek. Od kada se sklope oni se više ne pomeraju, a sve u cilju što boljeg prijanjanja dna na postolje i smanjenja mogu?nosti pucanja stakla pri optere?enju. U takvim slu?ajevima, ceo postupak sklapanja i re?anja strana može biti neuporedivo složeniji i može zahtevati iznalaženje novih do tada neprimenjivanih rešenja.

Pisac teksta ne snosi bilo kakvu odgovornost u slu?aju havarija nastalih nestu?nim sklapanjem akvarijuma kojima je ovaj ?lanak bio vodilja.


Tekst osmislio i odradio:

Aleksandar Radmanovac

April 2010 god.