Proizvodjac za CO2 (sistem secer i kvasac)
Upisao Aleksandar u June 06 2010 11:23:38


Proizvo?a? za CO2 (sistem še?er i kvasac)


Uvod


Kao što je poznato, urediti biljni akvarijum sa nežnijim vrstama biljaka bez dodavanja ugljen dioksida, gotovo je nemogu?e. Osim dodavanja ugljen dioksida iz boza pod pritiskom sa manometarskom grupom ili pomo?u nekog drugog kupovnog rešenja dizajniranog za akvaristiku, uvek se kod po?etnika javlja pitanje: može li to nekako jeftinije?
Kako stvari stoje, obzirom na cenu to?enog ugljen-dioksida, najjeftinije rešenje je definitivno kupiti livenu bocu za CO2 sa manometarskom grupom i ugljen-dioksid dodavati na taj na?in.
Me?utim, ovaj pristup imao kao kament spoticanja ne baš tako malu cenu po?etnog ulaganja. Naime, po?etnici u biljnoj akvaristici koji bi da se okušaju sa malo nežnijim biljem, definitivno nemaju želju da za akvarijum od nekih 30-tak litara, ?isto probe radi, odmah na po?etku potroše par stotina evra na sistem za dodavanje CO2. Pod parolom "šta ako mi se ovo ne svidi kasnije" se završava svako razmišljenje o trošenju novca u tom smeru.
Da bi smo uspešno prebrodili po?etnu nesigurnost i kroz koriš?enje CO2 došli do saznanja svih njegovih blagodeti i na kraju se u kasnijoj fazi ipak odlu?ili za kupovinu dobrog i prakti?nog sistema, postoji na?in da se ovaj prvi korak sa velikim investicijama zaobi?e.
Na našu sre?u, postoji prirodan proces koji se zove alkoholno vrenje koji je ljudima poznat milenijumima unazad i pomo?u kog su akvaristi na dovitljiv na?in došli do rešenja za svoje mezimce. U samom procesu alkoholnog vrenja glavni produkt reakcije mikroorganizama sa še?erom je alkohol dok je sporedni proizvod ugljen-dioksid koji iz sistema odlazi u obliku gasa. Ako je pekarska industrija mogla da iskoristi gasoviti CO2 za narastanje testa, zašto i akvaristi ne bi iskoristili taj CO2 za svoje biljke.
Ovim tekstom ?e ukratko biti opisan postupak pravljenja generatora ili ti po srpski proizvo?a?a za CO2 sistemom še?er i kvasac.

Potrebne stvari


- PET Boca od 2l (preporu?ljivo je da bude neprovidna, recimo od piva jer je tamnija i kroz nju se ne?e videti sadržaj boce)
- Mala providna PET boca od 0,3 ili 0,5 l (to su standardne boce za pija?u vodu)
- Silikonsko creva koje se koristi za vazdušne pume, par metara.
- Nepovratni ventil za vazduh koji se koristi za vazdušne pumpe prilikom aeracije
- Eventualno, mala slavina za vazdušne pumpe
(Od alata je potrebna bušilica i burgije 4-5 mm u zavisnosti od debljine creva koje se koristi)


Kada se na kraju sve spoji, treba nekako ovako da ispadne:

Velika boca predstavlja generator, i ona je srce celog sistema.
Što se male boce ti?e, ona i ne mora da bude u sistemu, ali je i te kako korisna ako postoji. Ona služi kao broja? mehura CO2 koji izlazi, potrebna je u slu?aju da ne možemo u akvarijumu da vidimo izlazi li CO2 i koliko, po njoj proveravamo kada je došlo vreme da se smesa zameni, itd.
Umesto male boce koja bi nam merila protok CO2 možemo koristiti i bo?icu za infuzije ali to ovim tekstom ne?e biti opisano.
Jedna od bitnijih uloga manje boce je filtriranja gasa koji izlazi iz generatora i sigurnosna uloga kao puferska posuda u slu?aju obaranja velike flaše. Ovo ?emo detaljnije objasniti kasnije kroz tekst.


Evo kako ?emo sve to sklopiti:


Na zatvara?u od velike boce se bušilicom izbuši rupa malo manjeg pre?nika od debljine silikonskog creva koje imamo. Kroz tu rupu se crevo provu?e tako da u bocu u?e svega par centimetara.
Drugi kraj tog creva ide u zatvara? na maloj boci i prolaze?i kroz njega ide skoro do dna male boce. Kako je mala boca do pola napunjena obi?nom vodom, ovo crevo je potopljeno u vodu i na dnu lagano daje mehure CO2 po ?emu možemo zaklju?iti ide li gas ili ne.
Zatvara? male boce ima dve rupe (koje su tako?e malo tanje od pre?nika silikonskog creva, u ovom slu?aju koriš?ena je burgiju od 5mm).
Kroz drugu rupu na zatvara?u male boce provu?emo drugo crevo koje u bocu ulazi svega par centimetara. Bitno je samo da duže crevo bude zaronjeno u vodu, a da voda ne dolazi do kra?eg creva.
Na izlaznom crevu iz male boce se postavi nepovratni ventil i iz njega crevo vodi CO2 prema akvarijumu tj prema rastvara?u za ugljen-dioksid.
U velikoj boci (proizvo?a?u) se stavlja smeša za proizvodnju CO2 koja ?e biti opisana u daljem tekstu.


Sistem izgleda mnogo prostije u slu?aju da ne želite malu sigurnosnu bocu.
Ceo sistem se sastoji smo iz jedne boce i nepovratnog ventila.

Sadržaj samog generatora:
Še?er + voda + kvasac + soda bikarbona(nije neophodna)
Sam odnos komponenti je slede?i.
Sve ukupno rastvora treba da bude do 10cm od vrha boce, tako da vodu proizvoljno dopunite dok ne do?e do željenog nivoa. Voda treba da bude mlaka, kao za tuširanje ili malo toplija, da bi se sve komponente dobro rastvorile u njoj. Pri rastvaranju še?era u vodi (endotermna reakcija) smanjuje se temperatura cele smeše. Poželjno je da kvasci ostanu u mlakoj a ne u hladnoj vodi kada trebaju da po?nu da rade.
U flašu sipate oko 500g (300-600g) sitnog še?era pomo?u levka, i dolijete mlaku vodu na 10cm od vrha flaše. U slede?ih par mitnuta, flašu treba izmu?kati dok se še?er ne rastvori. Potom se doda (u komadi?ima) 1/8 kockice svežeg pekarskog kvasca od 50g i samo se jednom izmu?ka. Kvasac ?e se ubrzo sam rastvoriti. Vi?ao sam kolege koje smešu prave blenderom, ali je to potpuno nepotrebno mu?enje koje zahteva previše ?iš?enja za sobom.


Svrha komponenti koje se sipaju:


- Še?er. Što ga više stavite, smeša ?e duže raditi. Ali ne u nedogled. 200g ?e duže raditi od 100g, ali u jednom trenutku dodavanje više še?era ne?e imati pozitivan uticaj na vek trajanja smeše. Mora se paziti da je sav še?er u flaši dobro rastvoren pre dodavanja kvasca, jer se lako desi da še?er padne na dno i stvrdne se na dnu flaše. Takav še?er, kvasci ne?e iskoristiti. Jednom kada se dobro rastvori u flaši, sam ne?e mo?i da iskristališe na dnu flaše. Samo vrenje koje se odigrava unutar boce ?e u jednom trenutku stvoriti kriti?nu koli?inu alkohola koji ?e ubiti kvasce u boci i tada prestaje nastajanje ugljen dioksida. To je trenutak kada pravimo novi smešu. Sve se prosipa i kre?emo iz po?etka.
Uglavnom se u bocu od 2 litra stavlja do 500g še?era, dok se u balon?e od 5 litara stavlja do 1 kg še?era, ve?e koli?ine ne daju duži rad smeši, pa i nema svrhe stavljati ga više od toga. Sve zavisi od tipa kvasca koji kupujete i od koli?ine kvasca koju stavljate u bocu. Posle par napravljenih smeša, sti?e se odokativni utisak o radu ovakvog sistema i o kvantitativnom spravljanju.


- Kvasac. Što ga više stavite, CO2 ?e izlaziti brže, ali ?e zato i kvasci brže potrošiti še?er, pa ?e ceo sistem kra?e vremena raditi.
Recimo 1/4 male kockice svežeg kvasca daje oko 2 do 3 mehura u sekundi . Mada je sve to metoda probe i greške. Ono što ?e se dešavati u našoj flaši je izrokovano od mnogo faktora. Kako od kvaliteta i koli?ine kvasca koji stavljamo, tako i do temperature na kojoj ?e flaša stajati. Viša temperatura ubrzava vrenje, pa zato recimo u letnjim mesecima kada flaša stoji na toplijem vazduhu, ona proizvodi više CO2 i samim tim smeša traje kra?e, dok u zimskim mesecima traje duže. Sve zavisi od naše umešnosti. Vi?ao sam kolege akvariste koji flašu drže u spoljašnjem stakleno filteru, tako da flaša uvek ima istu temperaturu, ili da je drže na haubi iznad neonki gde je toplo. Tako?e, boca se može držati kod mehani?kih prigušnica od haube. U nekim slu?ajevima, akvaristi koji koriste T8 ili MH rasvetu izmeštaju mehani?ke prigušnice u policu, pa boca može stajati u polici blizu njih. Sve zavisi od konkretnog slu?aja, mada uvek treba birati estetski najprihvatljivije rešenje.
U slu?aju da se desi da kupite loš kvasac, može se desiti da smeša jednostavno ne po?ne da radi i da daje CO2 ni posle par sati. U slu?aju da ne po?ne ni posle 8 sati, u propalu smešu se može dodati nov kvasac i sve ?e normalno proradiri. Nije preporu?ljivo da ako smeša ne proradi posle sat dva, dodamo još kvasca. Ako je kvasac dobar, a samo je kasnio sa po?etkom, nova smeša koju smo napravili, zbog velike koli?ine kvasca u sebi, dava?e ogromne koli?ine CO2 koje veoma lako mogu izazvati havariju u akvarijumu. U slu?aju da ste nestrpljivi, tada sve treba prosuti napolje i praviti novu smešu sa novim, ispravnim, kvascem i sa malo toplijom vodom na po?etku.
Osim svežeg kvasca, mogu se koristiti i razni drugi kvasci, recimo instant kvasac iz kesice. Sve zavisi od mogu?nosti nabavke istog i od želje za eksperimentisanjem i istraživanjem. Pisac ovog teksta je uglavnom koristio svež pekarski kvasac BUDAFOK - Lesaffre Magyarorszag Kft. iz Ma?arske koji je radio OK. Bilo je i par pokušaja sa svežim kvascem Vrenje - KVASAC d.o.o. Harvatska, koji se nije pokazao upotrebljivim za CO2 reaktor u akvaristi?e svrhe. I jedan i drugi se mogu na?i po ve?ini marketa Srbije i pakovani su u žutim pakovanjima od po 50g. Pažljivo koji kupujete.


Budite strpljivi, sistemu obi?no treba 20 do 30 min da krene. Što je voda toplija, to ?e brže krenuti i intezivnije raditi. Samim tim ?e i smeša kra?e raditi jer ?e nastvaiti da radi velikim intenzitetom. Dakle, trudite se da ne stavite pretoplu vodu na po?etku smeše. Bolje je sa mlakom, koju ?e samo rastvaranje še?era dovoljno ohladiti da potom krene sa umerenim radom sistema.
Prvih par dana sistem radi najintenzivnije. Potom usporava, da bi na kraju potpuno stao. Treba biti oprezan da na samom po?etku rada smeše ne predoziramo CO2 u akvarijumu. Zato je preporu?ljivo stvaljati manje koli?ine kvasca. Recimo izme?u 1/8 i 1/4 u bocama do 2 litra, a oko 1/2 ako smešu pravimo u balon?etu od 5 ili 6 litara. (Koje se koristi za ja?a doziranja ve?ih akvarijuma)


Napomene
- Pažljivo i precizno izbušite sve rupe na zatvara?ima flaša. One su naj?eš?e mesto gde može do?i do puštanja CO2. Loše izbušene rupe su naj?eš?i uzrok ne po?injanja rada sistema.
- U slu?aju da koristite crvo pre?nika 6mm, izbušite bušilicom rupu na zatvara?u od 5mm, i progurajte crevo kroz nju. Idealno ?e dihtovati. Rupe ne treba bušiti zagrejanim ekserima ili nožem te kasnije pokušavati da sistem zadihtujete super lepkom ili silikonom. Takva dihtovanja se rastave posle par menjanja smeša.
- Mala boca, osim što služi za brojanje mehuri?a, pre?iš?ava CO2 koji izlazi iz velike flaša pre ulaska u akvarijumu. Vodu u njoj menjati jednom mese?no, mada nema striktnih pravila.
- Treba biti veoma pažljiv po pitanju postavljanja velike flaše. Nikako ne sme do?i do obaranje velike flaše. Njen pad ?e promu?kati smešu unutar flaše i sve ?e kroz crevo krenuti ka akvarijumu. Desi li se da ta smeša završi u akvarijumu, do?i do pomora svih živih makro organizama u njemu. U slu?aju takve nesre?e, ribe i bilje odmah izvaditi napolje i zameniti celokupnu vodu u akvarijumu. U slu?aju da je smeša stigla i do filtera, oprati i filter masu. U ovakvim nesre?ama, mala boca se pokazala kao veoma korisna, zato što smeša iz velike flaše ne završi u akvarijumu ve? u njoj.
- Zbog ovakve opasnosti, sistem boca držati na sigurnom gde ga uku?ani, deca ili drugi ku?ni ljubimci ne mogu pomerati ili oboroti.
- Oprezno sa koli?inom kvasca koju stavljate. Velike koli?ine CO2 mogu biti štetane za ribe i sve žive organizme u akvarijumu.
- U slu?aju predoziranja primeti?ete ribe koje pokušavaju da uhvate vazduh na površini vode. Kao lek, odmah ugasiti dovod CO2 u akvarijum, zameniti 80% vode i uklju?iti što ve?u aeraciju sistema.
- Obavezno ugradite nepovratni ventil. U zavisnosti od na?ina na koji rastvarate CO2 u akvarijumu, bitno je da se isklju?i mogu?nost izlivanja vode iz akvarijuma kroz crevo za CO2.
- Na samom ulazu CO2 u akvarijum kada se ovim na?inom dodaje ugljen-dioksid može do?i do pojave bele sluzi. Ne treba pani?iti, ona nije štetna po organizme akvarijuma. Ako algari ili puževi imaju pristup, lako ?e je pojesti. A ako ne, operite svoj rastvara? i mesto ulaza CO2 u akvarijum.
- Zbog pojave ove sluzi, kerami?ke vrste rastvara?a za CO2 nisu preporu?ljive jer se lako zapuše i zaprljaju.


Mala boca u krupnom planu. I ako se može bez nje, sa njom je ipak sigurnije.

Zaklju?ak
Ve?ina akvarista koja zagrize za aquascaping brzo uvidi prednosti dodavanja CO2 u sistem. Posle kratkog vremena eksperimentisanja prva slede?a investicija koja sledi je zamena sistema še?er-kvasac ne?im ozbiljnijim. Neka to bude boca sa manometarskom grupom. Komprimirana boca za CO2 je najjeftiniji i najsigurniji na?in za dodavanje CO2 u naše akvarijume. Sa kvalitetnom ventilnom grupom i elektromagnetnim ventilom, sistem še?er kvasac ne?e imati ni jednu jedinu prednost osim svoje po?etne cene.
Sre?no !


Tekst osmislio i odradio:

Aleksandar Radmanovac

Mart 2007 god.